Project

Kennisbenutting - Compendium voor de Leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft getalsmatige onderbouwing nodig voor de wettelijke rapportages, zoals de Leefomgevingsbalans en thematische assessements. Deze onderbouwing wordt mede vastgelegd in het Compendium voor de Leefgeving (CLO), dat beoogt de feiten en de cijfers over milieu, natuur & landschap en ruimte te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor het publiek.

Doelstelling

Het Compendium voor de leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van indicatoren. Het CLO vervult een essentiële rol om de indicatoren die relevant zijn voor het natuurbeleid continu up-to-date te houden.

 Doel van dit project (WOT-aandeel) in 2011 is:

  • Coördinatie van activiteiten bij Wageningen UR om actuele informatie voor het Compendium te genereren;
  • Actualisatie en uitbreiding van de indicatoren op de website Compendium voor de Leefomgeving waarvoor Wageningen UR verantwoordelijk is, in het bijzonder de indicatoren die vallen binnen het thema Ruimte, Natuur en Landschap, inclusief de implementatie van factsheets;
  • Bijdragen leveren aan de continue vernieuwing van de website, onder andere gericht op een zo groot mogelijke benutting van de kennis die op de website is bijeengebracht.

Beoogd resultaat

Het resultaat van het project is een verzameling van circa 40 geactualiseerde en/of nieuwe indicatoren. Deze brengen de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland goed in beeld. Alle feiten en cijfers hierover worden zo overzichtelijk bij elkaar gebracht.

Voor een overzicht van de te actualiseren indicatoren verwijzen wij naar een overzichtstabel, zoals die wordt bijgehouden door de projectsecretaris CLO van het PBL.

Werkwijze

Het Compendium voor de Leefomgeving is een product van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen UR. Via de WOT Natuur & Milieu worden de bijdragen aan het compendium geleverd.

Het project bij Wageningen UR (i.c. WOT Natuur & Milieu) betreft de coördinatie, aansturing en de uitvoering van de activiteiten die bij de WOT Natuur & Milieu, Alterra, Landbouw Economisch Instituut (LEI), IMARES, ASG en eventueel andere organisatie-onderdelen binnen de Wageningen UR en bij een aantal gegevensleverende organisaties moeten worden uitgevoerd.

Voor 15 maart 2011 wordt een planning gemaakt van de te actualiseren indicatoren in 2011 (einde jaar gereed). Per indicator wordt aangegeven wanneer een update van de indicator wordt gepubliceerd. Het overzicht is geen onderdeel van dit projectplan, maar een bijlage bij het projectplan 'Compendium van de Leefomgeving' van het PBL.