Project

Kenniskringen

De visserijsector wil verder verduurzamen en een beter economisch perspectief voor de toekomst. Daarom is de sector op zoek naar alternatieven om tegen een lagere kostprijs betere visproducten te leveren op een manier die rekening houdt met eisen vanuit de maatschappij.

Het doel van het project is het ontwikkelen en verspreiden van kennis over duurzamere visserijtechnieken en/of werkwijzen in een samenwerkingsverband van praktijk, kennisinstellingen en andere betrokkenen zoals bedrijfslevenp, ngo’s, overheden en onderwijs. Deze zogenoemde kenniskringen trachten de toepassing van nieuwe technologieën te verbinden met bestaande, aangepaste of nieuw te ontwikkelen bedrijfsstrategieën en bedrijfsmodellen.

Ook onderzoeken ze hoe innovaties invloed kunnen hebben op verdergaande ketendoelstellingen en maatschappelijke transitieopgaven. De kenniskringen spelen in dit opzicht een actieve rol in het realiseren van een meer duurzame visserij.

Werkwijze

Kenniskringen komen ca. drie tot vijf keer per jaar bijeen. Zij hebben een kennisagenda opgesteld en hebben afspraken gemaakt over de inzet van ieder bij de beantwoording van kennisvragen. Soms gaat het om literatuuronderzoek, vaker om praktijkexperimenten. Bij bijeenkomsten worden de ervaringen en resultaten gedeeld, en afhankelijk van de voortgang worden aanvullende kennisvragen geformuleerd.

Beoogd resultaat

Van, voor en door vissers: vissers werken samen om hun visserij te verduurzamen. Zij werken aan het verminderen van ecologische impact, het verminderen van hun kosten en het vermeerderen van hun opbrengsten. Dit doen de vissers onder begeleiding van IMARES en LEI.