Project

Ketenmodel decentrale productie

Hoe zit het met opbrengst en kosten van bioenergy uit restproductie?

Doelstellingen project

 1. Inventarisatie en samenbrengen van data over opbrengst- en kostenstructuren van bioenergy productie uit restproductie van de primaire sector en andere sectoren in de socio-economische modellen ORANGE en MAGNET). Het Nederlandse ORANGE model wordt uitgebreid met financiële relaties voor de belangrijkste 1ste en 2e generatie biomassaketens. Biogas, als bijproduct van de veehouderij, is een voorbeeld van een toe te voegen keten.
 2. Het Mest en Ammoniak Model voor BeleidsOndersteuning (MAMBO) simuleert de meststromen en mestmarkt in Nederland. Door het overschot aan mest op de mestmarkt is de afzet van mest duur en proberen de ondernemers zoveel mogelijk mest op het eigen bedrijf af te zetten. Mestscheiding is daarvoor een economisch interessante optie die effect zal hebben op de mestmarkt
 3. Deelname aan strategiesessies rondom thema biorefinery.

Resultaten

Wat is er gerealiseerd:

 • opname van reststromen uit palmoliesector (technische-economische betekenis) in Maleisë in MAGNET model; en scenarionalyses met verschillende technische opties om restanten van palmolieplant te verwaarden (haalbaarheidstrajecten)
 • dataverzameling over decentrale productieopties van biochemie en bioenergie voor Nederlandse biobased economie, zoals gebruik van mest van veehouderij en afval van voedingsindustrie
 • conceptuele opzet en inbouwen van opbrengst- en kostenstructuren van reststromen van biomassa, zoals gebruik van mest voor biogasproductie, gebruik van afval voedingsmiddelenindustrie voor bioethanolproductie 
 • review van Orange en MAGNET modellen door prof Dixon en prof Rimmer van Monash University (Austria); er is intensief met hen samengewerkt aan verbeteringen van modelconcepten en modelresultaten.
 • integratie van ORANGE resultaten met die van andere data en LEI modellen. Alles opgenomen in een gebruikersvriendelijke presentatietool. Voor pilot zie (http://lei.databank.nl/)
 • ingebouwde en geteste mestscheiding van rundveemest in MAMBO
 • verstevigde relatie met ASG en gezamenlijk projectvoorstel voor Economisch Efficiente mestverwerkingsketens
 • verstevigde relatie met Accres om een gezamenlijk projectvoorstel te ontwikkelen gericht op een hub voor organische reststromen.