Project

Klimaatslimme landbouw op veengronden

Veengronden bevatten een groot deel van de organische koolstof in de bodem in de wereld en zijn wijd verspreid in Noord- en Centraal-Europese landen. 80 % van de Europese veengronden zijn de afgelopen eeuwen in cultuur gebracht voor landbouwkundig gebruik. Drainage is essentieel voor een klassieke landbouwkundige productie op veengronden, maar bevordert bodemdegradatie, maaivelddaling en veen-mineralisatie. Daardoor zijn in cultuur gebrachte veengronden de grootste bron van broeikasgassen (GHG) van de sectoren landbouw en ander landgebruik in veenrijke landen in Noord-, Centraal- en Oost-Europa. Tegelijkertijd bieden in cultuur gebrachte veengronden een hoog adaptatiepotentieel om oogstverliezen en landverlating te voorkomen en om broeikasgas- en nutriëntenemissies te reduceren.

Natte management systemen – profiteren van synergie

Gecontroleerde drainage en actief watermanagement zijn klimaatslimme opties voor landbouwproductie op veengrond onder huidige en toekomstige klimaatcondities. We stellen voor om natte veengronden te gebruiken als verzekering in droge perioden, waarbij actief water- en bodemmanagement de berijdbaarheid zal verbeteren. Veendegradatie kan daarbij worden gereduceerd en de beschikbaarheid van water in droge perioden verbeterd. Alternatieve, natte teelten met stabiele opbrengsten en kwaliteit zijn noodzakelijk om te voldoen aan de vraag naar voedsel, veevoer en bio-energie. Om agrariërs en beleidsmakers ervan te overtuigen dat natte teeltsystemen op veengronden rendabel en veerkrachtig zijn bij klimaatverandering, zijn praktijkproeven en presentatie van vroegere successen noodzakelijk.

Verwerf de kennis – verspreid het nieuws

Het CAOS project heeft tot doel om de kennis te genereren om voor veengronden klimaatslimme landbouwkundige systemen te ontwikkelen die zijn aangepast aan de verschillende regionale condities in Noord- en Centraal-Europa. CAOS zal bewijzen en uitdragen dat actief management gericht op een betere controle van de grondwaterstand, verbeterde berijdbaarheid en teelt van alternatieve, hoogproductieve gewassen, zal resulteren in een hogere oogstzekerheid en kwaliteit en grotere klimaatbestendigheid en broeikasgasbeperking en betere bodem- en waterkwaliteit.

Projecttaken – van ecologie naar economie

  • Combineren oude agro-economische data met bodemkwaliteitsdata en grondwaterstanden ter identificatie van klimaatslimme bodem- en watermanagementopties.
  • Veldproeven met bodem- en watermanagementopties en technieken zoals gecontroleerde drainage en subirrigatie met onderwaterdrains, met meting broeikasgasemissies.
  • Economische analyse met een focus op managementopties waarbij de agrarische productie kan worden gecontinueerd met inachtneming van de politieke context.
  • Analyse van de kwantiteit en kwaliteit van geoogste biomassa gebruikt voor voedsel, veevoer of energie.
  • Integratie van procesgerichte dynamische water- en gewasgroeimodellen, statistische broeikasgasmodellen en waterkwaliteits- en economische modellen en synthese van de resultaten en een evaluatie van het adaptatiepotentieel bij verschillende klimaatveranderingsscenario’s.
  • Interactieve betrokkenheid van stakeholders en de praktijk gedurende het hele project om kennisoverdracht te bevorderen tussen de landen.