Project

Kringloopmanagement

De melkveehouderij en open teelten staan voor de uitdaging om de bedrijfsvoering zo in te richten dat minder nutriënten (N) en (P) uit de bedrijfskringloop verloren gaan. Daarom zijn grenzen gesteld aan gebruik van meststoffen. Voor de open teelten liggen de grootste uitdagingen bij het behouden van de bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid. Met name behoud van het organisch stofgehalte en de fosfaattoestand in de bodem vraagt aandacht.

Voor de grondgebonden melkveehouderij is de uitdaging om nutriĆ«nten op het bedrijf zo goed mogelijk te benutten, zodat in de gewasbehoefte kan worden voorzien met de wettelijk beschikbare hoeveelheid mest. Er is daarom een verbeterslag nodig in de ruwvoerteelt. De KringloopWijzer (KLW) is ontwikkeld om melkveehouders hierbij te ondersteunen.  Samenwerking tussen veeteelt en akker- en tuinbouw biedt kansen. Het is belang om deze kansen te herkennen. Deze vooruitzichten brengen een specifieke behoefte met zich mee aan kennis over bemesting en mineralenmangement. Dit project wil deze behoefte vervullen. Dit gebeurt in overleg met de onderwijswereld.