Project

Kwaliteit en kwantiteit van fosfaat en organische stof in rundermest en digestaat

Op de wereldmarkt wordt een P-tekort verwacht, terwijl in de veehouderij juist een P-overschot is. In dit project wordt bepaald hoeveel P neergeslagen kan worden in verschillende mestsoorten. De bedoeling is om mestfracties te maken met hoog OS- en laag P-gehalte én met laag OS- en hoog P-gehalte. Hiermee kan op maat bemest worden of de juiste fracties geëxporteerd worden.

De P-kringloop zal op bedrijven zelf en met akkerbouwers zoveel mogelijk gesloten moeten worden. De opbouw van organische stof en bodemvruchtbaarheid is een knelpunt, vooral in de akkerbouw. Sluiting van beide kringlopen zal het goede imago van de sector verder bevorderen.

Doel

Het doel is om het potentieel van terugwinning van orthofosfaat uit rundveemest en digestaat te bepalen. Tevens bepaling van de kwantiteit en kwaliteit van organische stof in mest en digestaat en wat de waarde daarvan is in het bemestingsplan op grasland en bouwland. Met deze kennis wordt duidelijk wat de samenstelling en kwaliteit zal zijn van de te produceren mestproducten, hoeveel fosfaat neergeslagen kan worden, wat de kwaliteit van de organische stof (dus effectieve organische stof) is en hoe deze producten bedrijfseconomisch het best ingepast kunnen worden in het bemestingsplan. Ook melkveebedrijven met een monovergister krijgen inzicht in de waarde van het digestaat voor eigen gebruik of afvoer naar de akkerbouw.

Resultaten

Het onderzoek wordt beschreven in een openbaar Nederlandstalige standaardrapportage van Wageningen Livestock Research, uitgewerkt met massabalansen en economische berekeningen voor verschillende typen melkveebedrijven. De resultaten van het onderzoek worden onder de aandacht gebracht op de website van Wageningen University & Research en op Verantwoorde Veehouderij.

Download de rapporten