rode rozen

Project

Kwaliteitsverbetering winterse snijrozen

De kwaliteit van in de winter geteelde snijrozen is nogal wisselend. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de oorzaken van een wisselend vaasleven van rozen in de hele productieketen.

Doelstelling

Het vinden van oorzaken van een wisselend vaasleven, tussen teeltomstandigheden en -maatregelen enerzijds en vaasleven en openkomen van bloemen anderzijds.

Een code of Practice wordt opgeleverd. Hierin staan de optimale productie-, bewaar- en transportomstandigheden voor rozen beschreven. Naast de code worden praktisch hanteerbare audit-instrumenten ontwikkeld die in de keten toegepast kunnen worden.

Plan van aanpak

  • Meten en bewustwording van telers: consumentenwaarde bepalen door  demonstratie van productkwaliteit in uitbloeiruimte. Bij een te kort vaasleven volgt analyse van de oorzaken. Zowel vaasleven- als Botrytis-index worden verder uitgewerkt. In de toekomst kunnen deze gegevens dienen als benchmark-indicator, vooralsnog alleen naar telers (2012-2014)
  • Analyse oorzaken van verschillen: uitbloeigegevens van rozen (uitbloeiresultaat en optreden van Botrytis) van acht telers (twee rassen) worden gekoppeld aan verklarende factoren voor verschillen in uitbloeiresultaat, zoals kasklimaat, Botrytisdruk in de kas, op de bloem, in koelcel en tijdens transport. Een verklaring wordt gezocht voor verschillen in uitbloeiresultaat  (2012-2014)
  • Borgen en vastleggen: de optimale condities worden vastgelegd in een protocol voor kas-, ketencondities (2013-2014)
  • Implementatie van optimale werkwijze in de praktijk: de gevonden oplossing(en) voor de verbetering van constante kwaliteit in het productie en afzet proces wordt ge├»mplementeerd door middel van voorlichting (presentaties), artikelen). Daarbij is en blijft het zaak de vinger aan de pols te houden door de productkwaliteit in de toekomst te blijven volgen (tot en met 2014)

Resultaten 2012

Het programma is in oktober 2012 vervroegd gestart met de werving van deelnemende bedrijven, de verzameling van rozen, het doen van klimaatmetingen en het volgen van partijen rozen in de uitbloeiruimte van Flora Holland.

Beoogde eindresultaten

Er wordt een code of Practice opgeleverd, waarin de optimale productie-, bewaar- en transportomstandigheden voor rozen worden beschreven. Daarnaast komen er hanteerbare audit-instrumenten om toe te passen in de keten.
Een eindrapportage wordt opgeleverd. Regelmatig worden bijeenkomsten  met betrokken telers gehouden en worden presentaties van de resultaten gegeven, en (vakblad)artikelen geschreven.