Project

Landbouwemissiebronnen AERIUS in het kader van de PAS

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet zorgen dat er in en rond de Natura 2000-gebieden weer ruimte komt voor economische ontwikkeling, terwijl tegelijkertijd de natuurkwaliteit in die gebieden behouden blijft of beter wordt. Vanuit de Rijksoverheid worden generieke maatregelen voorgesteld. Daarnaast geven provincies een regionale invulling. Ter ondersteuning van de regionale invulling én de vergunning verlening is binnen de PAS een ruimtelijk expliciet rekeninstrumentarium, AERIUS ontwikkeld (De Groot & De Bruin, 2011).

Voor wat betreft de ammoniakemissies vanuit de landbouw beperkt AERIUS zich niet alleen tot de emissies vanuit stallen en opslagen op basis van de verleende vergunningen. Omdat het feitelijk gebruik af kan wijken van de verleende vergunningen, doordat bijv. de verleende vergunning niet volledig wordt benut en omdat vergunningen niet landsdekkend beschikbaar zijn, is het noodzakelijk om naast de vergunningen AERIUS ook te voorzien van het feitelijk gebruik op basis van de landbouwtelling.

GIAB Plus kan dit feitelijk gebruik op basis van landbouwtelling leveren. Dit bestand wordt ook gebruikt door de Emissieregistratie om de landelijke emissiecijfers te regionaliseren. Alterra heeft GIAB Plus ontwikkeld waarbij de problematiek van het ontbreken van nevenvestigingen in de landbouwtelling is opgelost.  Goede en volledige informatie over stalsystemen ontbreekt. In de milieuvergunningen (WEB-BVB) zit deze informatie wel (RAV-code). Door een koppeling tussen GIAB Plus en BVB te maken kan de gedetailleerde stalinfo gebruikt worden voor de emissieberekening per locatie in Aerius.

Doelstelling

Het project bestaat vooralsnog uit 4 onderdelen:

  1. Adviseren in koppeling GIAB Plus en WEB-BVB
  2. Verifiëren van het datalandschap emissiebronnen bij een aantal stakeholders.
  3. Rapportage/presentatie.
  4. Actualisatie GIAB plus 2012 (in 2013)

Resultaten

In 2013 hebben we , in samenspraak met het Aerius team, bekeken op welke manier we GIAB Plus aan WEB-BVB gekoppeld kan worden en in welke mate van detail er binnen AERIUS berekent dient te worden.

We hebben als adviseur in het projectteam gefungeerd: zijn regelmatig bij elkaar gekomen, hebben de medewerkers geadviseerd en de kwaliteit van het bestand bewaakt.  De feitelijke koppeling is door het Aerius team zelf gedaan. De procestappen, de resultaten en kwaliteit zijn door hen vastgelegd. We hebben samen met ECN (Albert Bleeker, specialist stikstof) gewerkt.

De focus heeft met name op onderdeel 1 gelegen, omdat een goed landbouwemissiebestand voor Aerius zeer urgent was. Onderdeel 2 en onderdeel 3 zijn daarom nog niet uitgevoerd. Dit willen we in 2014 nog doen.

Onderdeel 4 stond los van de vorige onderdelen. Het in de begroting opgenomen bedrag is een bijdrage aan de actualisatie van GIAB Plus 2012. Deze is in het najaar 2013 klaar gekomen en geleverd aan de Emissieregistratie. Aerius kan ook over dit bestand beschikken in de volgende actualisatieronde van de agrarische emissiebronnen.

Publicaties