Project

Landelijk Grondgebruik (LGN) 7

Het maken van een actueel landgebruiksbestand van Nederland volgens vastgelegde specificaties. Toetsen aan vooraf gedefinieerde kwaliteitscriteria.

Het LGN7 bestand is evenals zijn voorgangers een rasterbestand zijn met grids van 25*25m waarin 39 vormen van landgebruik worden onderscheiden. Het bestand is op dezelfde manier opgebouwd als het LGN6 bestand. De meest recente versie van het TOP10NL bestand is als geometrische basis gebruikt. De  klassen zijn hierbij geaggregeerd naar de basis LGN klassen. Met behulp van het Bestand Bodemgebruik  (BBG2008) is het stedelijk gebied toegekend. Op basis van stellietbeelden en het BRP2012 bestand zijn de LGN gewassen toegekend aan het agrarisch gebied. Moeras is in LGN7 toegekend op basis van het voorkomen van riet, dras en/of moeras symbolen. Op basis van LGN6 zijn duinheide, kwelders, hoogvenen en het onderscheidt tussen zand in het kustgebied en stuifzanden/rivierzanden toegekend. Met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden zijn de daadwerkelijke veranderingen in de tijd tussen 2008 en 2012 voor de 8 monitoringsklassen geclassificeerd. LGN6 is daarna gebruikt om een verdere verfijning te geven aan de basisklassen (o.a. verschillende heide klassen en duinvegetaties en het onderscheidt tussen loof/naaldbos). De Basiskaart Natuur geeft invulling aan de natuurgraslanden binnen LGN7.

Verder is er een monitoringsbestand (8 hoofdklassen) en een veranderingsbestand, die de veranderingen op hoofdklassen tussen LGN6 en LGN7 weergeeft, beschikbaar. Ook is er een rapport verschenen met een beschrijving van de methode, een analyse van het landgebruik en de veranderingen, verschillende verificaties en controles, een vergelijking van de landbouwarealen met CBS gegevens, verschillende validaties, een beschrijving van de verschillende producten en mogelijke toepassingen.

De controles en verificaties hebben tijdens het productieproces plaatsgevonden. Het betrof verificaties en controles na de volgende productiestappen:

  1. de integratie van diverse Top10NL objectklassen
  2. het toekennen van LGN klassen op basis van Top10NL, BG2003 & BBG2008 en LGN6 natuurklassen (30, 31, 34, 39, 40)
  3. het opsporen van landgebruiksveranderingen tussen 2007/2008 en 2012
  4. de toekenning van LGN gewas codes aan Top10NL objecten
  5. het verrasteren en combineren met additionele informatie
  6. de integratie tot eindbestand

De validatie is uitgevoerd op het definitieve bestand om de nauwkeurigheid van het bestand te kunnen aangeven. De gewassen zijn gevalideerd m.b.v. een onafhankelijk dataset van TTW en door een vergelijking uit te voeren met CBS landbouwstatistieken. De veranderingen tussen de hoofdklassen LGN6 en LGN7 en de hoofdklassen zelf zijn gevalideerd d.m.v. een herinterpretatie door een onafhankelijk persoon. Verder is LGN7 gevalideerd m.b.v. LUCAS 2012 dataset.