Project

Leergemeenschap groene Burgerparticipatie

Steeds meer gemeenten streven ernaar dat burgers een grotere rol krijgen in het vormgeven en beheren van de openbare ruimte. Dat vraagt van zowel gemeenten als burgers een hele omslag. Er zijn andere processen nodig, andere instrumenten en procedures, en vooral een andere mind-set. Bijna iedere gemeente experimenteert ermee. Gemeenten kunnen leren van elkaars ervaringen en van inzichten uit het buitenland.

Gemeenten kunnen ervaring opdoen

Wageningen Environmental Research (Alterra) start een leergemeenschap van gemeenten die in de praktijk ervaring op willen doen met burgerparticipatie in de groene buitenruimte. Wageningen Environmental Research (Alterra) zal zowel het leerproces in de groep begeleiden als de individuele gemeenten bij hun lokale proces. Het kan gaan om zowel initiatieven van burgers als initiatieven van de gemeente waarbij burgers worden betrokken. Wij gaan daarbij uit van de creativiteit, deskundigheid en inzet van de burgers.

Het komen tot een gezamenlijke visie die gedragen of geaccepteerd wordt door de betrokken partijen staat daarbij in principe voorop. We streven naar samenwerking tussen de afdelingen sociale zaken en ruimtelijke / fysieke zaken omdat anders in de loop van het traject barrières ontstaan die de inspanningen van partijen teniet doen.

Het uiteindelijke resultaat dient duurzaam te zijn. Daarbij kan het gaan om gezamenlijk inrichting en dorpsbeheer van groenstroken, een stadspark, een groen bedrijventerrein, een moestuin, een speeltuin of een natuurgebied.

Wageningen Environmental Research (Alterra) heeft ruime praktijkervaring en kennis in het adviseren en begeleiden bij bewoners-initiatieven in de buitenruimte, of het nu gaat om inrichting van openbaar of buurtgroen, om energie-coöperaties of stadslandbouw. We zijn ervaren in het werken met burgers, woningcorporaties, groenbeheerders, ontwerpers, wijkopbouw of afdelingen sociale zaken. Daarnaast werken we internationaal, zodat we inzichten uit andere landen en uit de literatuur kunnen toepassen.

Wij bieden de volgende opzet:


A. Een leergemeenschap:


 • Driemaandelijkse bijeenkomst bij één van de deelnemende gemeenten
 • Het opstellen van een gezamenlijk leerplan
 • Het uitwisselen van ervaringen in combinatie met inbreng van kennis aan de hand van de leerthema's in het leerplan. Inclusief veldbezoek
 • LinkedIn groep
 • Vullen themanummer vaktijdschrift p.m., afhankelijk van ontwikkeling leergemeenschap en wensen deelnemers

B. Begeleiden van experimenten bij deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld:


 • Het samen opstellen en regelmatig bijstellen van een procesarchitectuur
 • Het begeleiden van overleggen met verschillende groepen
 • Het begeleiden van ontwerpsessies
 • Het begeleiden en zo nodig adviseren van sociale ondernemers en vrijwilligersgroepen
 • Het uitwerken van gezamenlijke instrumenten om verantwoordelijkheden over te dragen op groepen burgers of ondernemers
 • Het doen van aanbevelingen voor algemene bestuurlijke aanpassingen om bewonersinitiatieven te kunnen ontvangen en faciliteren
 • Het doen van voorstellen voor aanpassing van het bestuurlijke arrangement en beleid rondom bewonersinitiatieven, waaronder wet- en regelgeving, afspraken, financiële incentives en grondbeheer
 • Monitoring

Meedoen?

Wij zoeken gemeenten die willen deelnemen aan de leergemeenschap aan de hand van een experiment in de eigen gemeente op het gebied van groene burgerparticipatie.

Kosten:

 • Deelname van uw gemeente aan de leergemeenschap (2 jaar, 6 bijeenkomsten, 6 deelnemende gemeenten) met een bezoek aan uw gemeente: €3.000,-
 • Begeleiding experiment in eigen gemeente (inzet in overleg): €20.000,- tot €45.000,-
 • Themanummer vaktijdschrift p.m. De bedragen zijn excl. 21% BTW. 

Meer informatie:

Neem contact op met Carmen Aalbers of Judith Westerink