Project

Leren van beleidsinstrumentarium voor ondernemen met natuur

Bedrijven, kennisinstellingen, NGO’s en burgers worden geacht een spilfunctie te vervullen bij vergroening van de economie. Het team Natuurlijk! Ondernemen van directie Natuur en Biodiversiteit (EZ) richt zich binnen dit speelveld op het versterken van de bewustwording bij ondernemers en het vergroten van de bijdrage van ondernemers aan biodiversiteit.

Doelstelling

Het team Natuurlijk! Ondernemen wil haar doelen en strategie aanscherpen. Onder meer door te leren van de huidige instrumentenmix, praktijkervaringen en de samenhang. Het team wil ook inspiratie halen uit ervaringen met beleidsinstrumentaria van anderen gericht op het ondersteunen van ondernemen met biodiversiteit.

Natuurlijk! Ondernemen wil de effectiviteit van het huidige beleidsinstrumentarium inzichtelijk maken om ondersteuning te bieden aan ondernemers. De consequenties worden weer vertaald naar beleidsdoelen en –instrumentarium. 

Werkwijze

Het leerproces van het team over de door hen ingezette instrumenten wordt ondersteund aan de hand van de leercyclus van Kolb. Het organiseert en faciliteert deze leercyclus en het verrijkt het leerproces met theoretische inzichten en empirische bevindingen over de werking en effecten van de gekozen instrumenten.

Resultaten

  • Inzicht in de werking en effectiviteit van beleidsinstrumenten op het gebied van ondernemen met natuur en biodiversiteit
  • Een aangescherpte en gedragen strategie van het team Natuurlijk! Ondernemen. 
  • Bijdrage aan het werkplan van het team
  • Ervaringen met het doorlopen van de leercyslus  van Kolb ter ondersteuning van doorgaande strategievorming.

Publicaties