Project

Leren van verduurzaming in de hoogwaardige landbouw

Het Rijk wil dat private partijen meer bijdragen aan beheer en financiering van natuur en de verduurzaming van de landbouw. Doel van dit project is in beeld brengen in welke mate en onder welke randvoorwaarden hoogwaardige Nederlandse landbouwsectoren bereid zijn te investeren in natuur.

Doelstelling

Het Rijk streeft er naar dat private partijen een grotere rol gaan spelen in beheer en financiering van natuur en de verduurzaming van de landbouw. Het idee daarachter is dat deze partijen daar zelf belang bij hebben.

De hoogwaardige land- en tuinbouw heeft al verschillende stappen gezet op het gebied van verduurzaming. De glastuinbouw bijvoorbeeld heeft een aanzienlijke verduurzaming doorgemaakt op het gebied van CO2-uitstoot, lichtvervuiling en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en water. De vraag is wat sectoren als de melkveehouderij, akkerbouw, boomteelt en intensieve veehouderij hiervan kunnen leren.

Doelen van dit project is in beeld brengen:

  • in welke mate en onder welke randvoorwaarden kapitaalintensieve, op de wereldmarkt georiënteerde, Nederlandse landbouwsectoren bereid zijn te investeren in natuur.
  • wat dat (kwalitatief) betekent voor de staat van de natuur in Nederland.

Het project beoogt duurzaamheidsarrangementen te identificeren en hiervan te leren hoe de transitie naar duurzame landbouw versneld kan verlopen. Het onderzoek richt zich op de kapitaalintensieve, op de wereldmarkt georiënteerde landbouw en in 2013 in het bijzonder op de glastuinbouw. De verwachting is dat deze vitale sector een aanzienlijke impact heeft op ecosysteemdiensten.

Resultaten

Resultaat is een wetenschappelijk artikel over verduurzaming in de hoogwaardige landbouw (2015).

Plan van aanpak

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil meer inzicht hebben in de mate waarin en de randvoorwaarden waaronder de kapitaalintensieve, op de wereldmarkt georiënteerde, landbouw bereid is te investeren in de kwaliteit van natuur. Hiermee kan het PBL het Rijk adviseren.
Activiteiten zijn:
  • Informatie verzamelen over verduurzaming glastuinbouw (literatuur, databestanden, interviews en mogelijk workshops)
  • Arrangementen identificeren en analyseren vanuit transitie en governance perspectief
  • Artikel schrijven