Project

LigniFAME: biobased brandstofadditieven, materialen en energie uit lignine

De ontwikkeling van innovatieve biomassa conversietechnologieën is van groot belang om de Europese doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te behalen. Met deze technologieën kunnen alle waardevolle componenten uit biomassa duurzaam benut worden. Lignine vormt een zeer interessante inhoudsstof van lignocellulose biomassa die met de juiste conversietechnologieën om te zetten is in allerlei waardevolle biobased producten.

Samen met industriële partners en een andere kennisinstelling onderzoekt Wageningen UR Food & Biobased Research binnen het project ligniFAME de mogelijkheden om lignocellulose bronnen in te zetten voor de duurzame productie van energie(dragers), brandstofadditieven, materialen en chemicaliën. Hierbij wordt het zogenaamde cascaderingsprincipe ingezet: zoveel mogelijk waardevolle componenten uit biomassastromen worden duurzaam benut.

Reststromen uit afval, landbouw en ethanolproductie

Food & Biobased Research werkt binnen dit project met lignine-rijke bronnen, zoals zijstromen van de lignocellulose ethanolproductie, gemeentelijk afval en andere agroresiduen. Door direct te werken met deze beschikbare restromen kan praktische ervaring opgedaan worden met de omzetting hiervan  in waardevolle componenten, die inzetbaar zijn voor energie(dragers),  materialen en chemicaliën. Lignine, een reststroom die niet concurreert met voedselgewassen, wordt nog vaak gezien als een afvalproduct terwijl deze waardevolle biomassacomponent waarde op kan leveren in een breed scala aan producten. 

Ontwikkeling grootschalige bioraffinage activiteiten

Specifiek doel van het project is om vanuit de processen die technisch-economisch haalbaar zijn grootschalige bioraffinage activiteiten te ontwikkelen. De consortium partners, waaronder de bedrijven Progression Industry, ADM, Essent, FeyeCon en SOPREMA en kennisinstelling ECN, verwachten veel van deze ligninebioraffinage. Ze zien kansen voor allerlei biobased producten: duurzamere brandstofadditieven voor de scheepvaart, waardevolle bioaromaten, biobitumen met mogelijke LCA-verbetering en daarnaast een kostenreductie en verbeterde duurzaamheid voor het meestoken van lignocellulose biomassa in bestaande energiecentrales.

Breed scala van biobased producten

Progression Industry en Food & Biobased Research coördineren het project en werken aan de ontwikkeling van technologieën om lignine om te zetten in vermarktbare producten zoals gas, biochar, bio-aromaten, brandstofadditieven en bioasfalt applicaties. Daartoe ontwikkelt Food & Biobased Research een nieuw katalytisch proces om lignine te depolymeriseren. In samenwerking met de verschillende partners worden downstream processing activiteiten van de beoogde productstromen geoptimaliseerd. Met Progression Industry BV kijkt Food & Biobased Research specifiek naar het potentieel van bioaromaten voor brandstofadditieven. Met SOPREMA wordt gekeken naar ligninefracties voor asfaltproducten en met Essent naar de inzet van fracties voor energie toepassing. Einddoel van het project is een nog groter programma te starten waarin de behaalde resultaten verder geëxploiteerd kunnen worden. Food & Biobased Research neemt vanuit haar lignineplatform het voortouw in het verdere traject naar opschaling en optimalisatie van technologieën samen met de industriële partijen.

Downloads: