Project

Local for local

De kennisvraag is derhalve tweeledig:
Wat zijn de effecten voor het Nederlandse tuinbouwcluster, indien stedelijke concentraties als het Ruhrgebied, Londen en Parijs niet meer vanuit Nederland, maar vanuit de directe omgeving worden voorzien met glasgroenteproducten?
Hoe kan het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven adequaat op deze trend inspelen en hiermee nieuwe business opportunity’s generen?

De markstudie in het kader van het project Local for Local biedt de Nederlandse glastuinbouw inzicht in de drijvende krachten achter het concept Local for Local en de daaruit voortvloeiende kansen en bedreigingen op hun belangrijkste afzetmarkten in Europa. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage.

Deliverables

Deze marktstudie verschaft de Nederlandse glastuinbouw (handelsbedrijven en telersverenigingen) inzicht in de kansen en bedreigingen van het concept ‘local for local’ op hun belangrijkste afzetmarkten in Europa. In de rapportage is de Europese consumentenmarkt voor voedingsproducten in kaart gebracht en zijn de mogelijk kansrijke afzetlanden voor lokaal geproduceerde producten geïdentificeerd. Vervolgens zijn in de meest kansrijke landen de voedingsmarkt en heersende consumententrends verder onderzocht via literatuuronderzoek in de jaar- en duurzaamheidsverslagen van de grote supermarktketens en consumentenstudies van marktonderzoeks-bureaus.

Publications