Project

M&E programma’s NME en LvDO

Dit project richt zich op de monitoring en evaluatie van de programma’s Natuur en Milieu Educatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO), beide ondergebracht bij Agentschap NL. Het Ministerie van EL&I is mede-initiatiefnemer en financier van de programma's. De centrale vraag van dit project is: Wat is de werking en doorwerking van de programma's NME en LvDO?

Doelstelling

Er bestaat een wettelijke verplichting tot vierjaarlijkse monitoring en evaluatie van de programma's om zicht te hebben op ontwikkeling, verloop en impact. De evaluatie geeft input voor de mogelijke opzet en invulling van een nieuw geïntegreerd vervolgprogramma voor de periode 2013-2015.

Dit project richt zich op het analyseren, beschrijven, leren en waarderen van de programma’s NME en LvDO, ten aanzien van o.a.: programmamanagement, gehanteerde strategieën, uitgangspunten, werkwijze, ontwikkelde kennis en doorwerking hiervan. De resultaten helpen bij de voorbereiding van de beleidsdiscussie over de werkwijze en het functioneren van de programma’s NME en LvDO, mede ten behoeve van het eventuele besluit over voortzetten van de programma’s en de inhoudelijke invulling.

Werkwijze

Het project loopt van 2010 tot 2012:

2010: Plan van aanpak, startbijeenkomst, uitwerken onderzoeksaanpak en concept vragenlijsten.

2011: Gesprekken met programmamanagers, uitwerken vragenlijsten, notitie Regiegroep, selectie cases, data verzamelen mbv gesprekken en literatuur, concept tussenrapportage, overleg met opdrachtgever en begeleidingscommissie.

2012: Verdere dataverzameling en overleg, opstellen eindrapportage  en interne en externe projectevaluatie

Resultaten

Op Rijksniveau is, zeker de laatste jaren, door de politieke context de agenda-bepalende invloed van het programma LvDO beperkt geweest. Na een krachtige start met de Kabinetsaanpak Duurzame Ontwikkeling heeft het programma de tweede helft van het programma voornamelijk gewerkt aan het creëren van voorwaarden voor duurzame ontwikkeling binnen de Rijksoverheid, onder andere op het gebied van HR. Op decentraal niveau is het programma LvDO erin ge-slaagd om het provinciale niveau meer te betrekken bij LvDO trajecten binnen de provincie. Er is meer focus aangebracht door het aantal thema's en projecten te beperken, terwijl de individuele projecten in omvang toegenomen zijn. Het programma LvDO heeft daarnaast in de afgelopen periode veel van haar eerder gestarte en ondersteunde netwerken gericht op onderwijs en overheid overge-dragen aan andere organisaties. De komende jaren moet nog blijken of hiermee de functies van deze netwerken voldoende verankerd zijn.

Binnen het programma NME heeft het instrument 'arrangementenmodel' een centrale plaats ingenomen. Hiermee heeft het programma NME een beweging in de NME-sector in gang gezet richting vraaggericht werken. Professionals binnen de NME-sector hebben binnen deze arrangementen kennisgemaakt met een nieuwe manier van werken. Niet alle NME-spelers hebben deze aansluiting kun-nen maken. Binnen de arrangementen zijn nieuwe samenwerkingsvormen tussen NME-organisaties en blijvende contacten met nieuwe partners ontstaan, en wordt er meer aangesloten bij de bestuurlijke agenda van gemeenten.

Publicaties