Project

Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0

Deze PPS wil op basis van relevantie marktinformatie bedrijven, ketens en sectoren in staat te stellen hun besluitvorming op korte, middellange en lange termijn te verbeteren.

Inleiding

De PPS Market Intelligence Voedingstuinbouw 2.0 borduurt voort op de basis die in Market Intelligence Tuinbouw 2.0 gelegd is. Het dashboard wordt uitgebreid tot een portal waarop data, resultaten en MI tools te vinden zijn. Het doel van deze PPS is om op basis van relevantie marktinformatie bedrijven, ketens en sectoren in staat te stellen hun besluitvorming op korte, middellange en lange termijn te verbeteren. Het accent ligt op de ontwikkeling van tools voor en met de voedingstuinbouwketen. De belangrijke tools zijn de Food Profiler App, waarmee near time consumptiegedrag gemeten wordt, de Global Detector, waarmee aan de hand van geografische maps op basis van meerdere indicatoren toekomstige productie- en afzetgebieden geïdentificeerd kunnen worden en forecasting tools, waarmee het effect van interventies in de markt voorspeld kunnen worden. Door toepassing van deze tools is het bedrijfsleven in staat om de unieke concurrentiepositie van Nederland in de wereld te versterken en uit te bouwen. Dit draagt bij aan een gezonde sector met een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en het voorzien in producten die bijdragen aan gezondheid en welbevinden van consumenten wereldwijd.

Doel

De Nederlandse (Voedings)tuinbouw mag trots zijn op de positie die zij internationaal heeft bereikt, zowel in de productie als in de handel. Het behoud van deze positie is geen vanzelfsprekendheid. Bedrijven en sectororganisaties dienen doorlopend actief te zijn om hun concurrentiepositie vast te houden. Enerzijds om weerbaar te zijn in geval van calamiteiten, anderzijds om proactief op zoek te gaan naar nieuwe locaties, nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe afzetstrategieën. De sector dient daarbij gevoed te worden door de juiste data, informatie en tools om zich als sector, maar ook als bedrijf daarop voor te bereiden. Het doel van Market Intelligence is het verbeteren van de informatievoorziening voor bedrijven en sectororganisaties op grond waarvan zij strategische, tactische en operationele beslissingen nemen over productie, marketing, segmentatie en sales van de producten om in de consumentenvraag te voorzien. Deze informatievoorziening beperkt zich niet alleen tot economische doelstelling, maar richt zich op alle aspecten van duurzaamheid (triple P), omdat de voedingstuinbouw zich zowel verantwoordelijk weet voor haar economische als voor haar maatschappelijke bijdrage.

Werkwijze en resultaat

In deze PPS bouwen we voort op de resultaten die in Market Intelligence Voedingstuinbouw in de periode 2013 – 2016 zijn bereikt. Dit betreft het Dashboard met marktinformatie voor de sector die zal worden uitgebouwd, het toepassen, ontsluiten en verder ontwikkelen van tools zoals de TRIA-tool, Global Detector en Food Profiler App.

Het resultaat van deze PPS is enerzijds het borgen van de datavoorziening en duiding zoals ontwikkeld in Market Intelligence Tuinbouw (2013 – 2016). We werken daarbij voortdurend aan vernieuwing van type data, het ontsluiten van nieuwe bronnen en verbetering van de interface. Anderzijds worden data verzameld, ontsloten en geanalyseerd met innovatieve tools. Bij de ontwikkeling zetten we in op de volgende drie tools:

a)   Global Detector: met dit instrument is het mogelijk om analyses te doen aan de hand van kaarten (wereldwijd) waarin geografische informatie gecombineerd en gewogen worden. Deze analyses kunnen betrekking hebben op productie, handel, markt, logistiek en duurzaamheid. We werken daarbij met data die enerzijds uit open source beschikbaar zijn en anderzijds met data bronnen die niet openbaar zijn, maar waar het LEI toegang toe heeft. Tenslotte kunnen ook specifieke data toegevoegd worden.

b)   Food Profiler App: met dit instrument onderzoeken we het consumptiegedrag van consumenten die hetzij vrijwillig, hetzij betaald via een panel hun consumptie via een app doorgeven: wanneer eten we wat, hoe, hoe is het bereid etc. De near time registratie van afgelopen twee uur levert betrouwbare en rijke consumptiedata op. Op basis hiervan kunnen we verschillen in consumptiegedrag tussen landen, doelgroepen, stad / platteland etc. en interventies onderzoeken.

c)    Forecasting tools: tools waarmee op basis van empirische analyses data prognoses kunnen worden gemaakt van voorgenomen interventies of segmentaties voor specifieke klantengroepen. Iedere vorm van marktverstoring, bijvoorbeeld door innovaties, campagnes, geopolitieke ontwikkelingen levert informatie op, waarvan het effect achteraf geanalyseerd kan worden en het resultaat daarvan ingezet kan worden om prognoses te doen.

Eenvoudige versies van deze tools zullen beschikbaar worden gesteld aan de consortiumleden, complexere analyses zullen door Wageningen Economic Research worden uitgevoerd in samenwerking met de consortiumleden en bedrijven die daarvan lid zijn.