Project

Mest vol Waarden II

In Nederland is een overschot aan mest en gezocht wordt naar alternatieve toepassingen. De kalversector heeft de wens om hoogwaardige stoffen uit de mest te winnen om een positieve waarde te creëren. Het verwaarden van mest kan ingedeeld worden in drie sporen (zie pyramide mestverwaarding).

Mest vol Waarden zet in op de punt van de pyramide. Het gaat dus om stoffen met een hoge toegevoegde waarde met relatief lage volumes. Het doel van het project Mest vol Waarden II is het vaststellen of de in Mest vol Waarden I vastgestelde potentieel kansrijke stoffen technisch gewonnen kunnen worden en of dit economisch rendabel is en marktpotentieel heeft.

Figuur 1 Pyramide Mestverwaarding

In het voorgaande project Mest vol Waarden I is geïnventariseerd welke stoffen in de kalvermest aanwezig zijn en welke stoffen potentieel winbaar zijn. De haalbaarheid van het winnen van de betreffende stoffen is in Mest vol Waarden II door middel van aanvullende laboratorium analyses, literatuuronderzoek en het raadplegen van experts uit het bedrijfsleven en onderzoekswereld nader bepaald.

De gehalten van de specifieke stoffen zijn nader bepaald en bleken voor de meeste stoffen te laag om economisch rendabel te winnen uit de kalvermest. Ook zijn voor sommige stoffen alternatieve rendabelere bronnen voor het winnen van de stoffen. Wel blijken er interessante toepassingen van de stoffen te zijn van bodemkwaliteit stimulerende stoffen tot grondstoffen voor cosmetica. Het project loopt tot eind 2017, op basis van de resultaten wordt bepaald welk vervolgtraject ingeslagen wordt.