Project

Mestkwaliteit in relatie tot toepassing in de kringloop

De biologische landbouw werkt hard aan het sluiten van de kringloop van biologische mest. De afgelopen jaren is het verplichte aandeel A-meststof (dierlijke en plantaardige biologische bemesting en groencompost) die op biologische grond moet worden afgezet al aanzienlijk gestegen. De sector loopt echter tegen knelpunten aan bij het nemen van volgende stappen. Er is sterke behoefte aan actuele kennis over de totaal beschikbare mest en over concrete knelpunten(+ oplossingsrichtingen) op het gebied van mestkwaliteit om de volgende stappen te kunnen zetten.

De werkgroep bemesting van het Biohuis vertegenwoordigt telers en veehouders uit alle grotere sectoren in de landbouw. Deze werkgroep is in 2013 viermaal bijeen geweest en heeft een knelpunteninventarisatie gemaakt. Hierin staan belemmeringen bij het sluiten van de kringloop. Oplossingsrichtingen worden gevonden via sectorinspanningen, regelgeving, en kennisverwerving.

De resultaten en producten zijn:

  • Beter op elkaar aan laten sluiten van mestbehoefte en mestproductie in de bio-sector. Dit binnen en tussen bedrijven t.b.v. betere sluiten van kringlopen.

Meer specifiek:

  • Nieuwe inzichten voor optimalisatie van benutting van N+P mineralen, tevens gebruik van innovatieve mesttechnologie  (kennis) vanuit gangbare sector.\Voeding van de werkgroep bemesting (van Biohuis) die werkt aan opheffen knelpunten.
  • Rapport met daarin de uitwerking van de resultaten van de werkzaamheden die in 1.3 zijn geformuleerd, onder meer een update en verificatie van berekeningsmethode en lijsten. Update vanuit eerder werk van LEI en LBI
  • Kennisoverdracht aan de werkgroep bemesting Biohuis
  • Een artikel in de EKOLAND,
  • Minimaal twee berichten in de Bionext Update Professional en op de Biokennis website.

Publicaties