Project

Mestproductie, -markt en -overschot

Er ontbreekt informatie over de mestmarkt in het jaar 2011. Daarom is een inzicht in de aan- en afvoer van dierlijke mest en de berekening van meststromen van dit jaar gewenst.

Doelstelling

Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie moet jaarlijks de Tweede Kamer informeren over de ontwikkelingen binnen de mestmarkt. EL&I wil daarom jaarlijks  informatie over deze ontwikkelingen en welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen. Voor de jaren 2006 t/m 2010 zijn gegevens beschikbaar, maar voor 2011ontbreekt deze informatie. Het doel van dit project is inzicht krijgen in de aan- en afvoer van dierlijke mest op basis van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest van 2011, het berekenen van de meststromen op de mestmarkt van 2011 en samen met de werkgroep die verantwoordelijk is voor de monitoring van de mestmarkt een synthese van de mestmarkt over 2011 uitvoeren.

Beoogd resultaat

Het verwachte resultaat van dit project is een inzicht in de productie van stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2011, de hoeveelheid stikstof en fosfaat die binnen de gebruiksnormen in 2011 niet op het eigen bedrijf geplaatst kan worden, de distributie van de mest op de mestmarkt in 2011 naar de diverse bestemmingen en de bemesting van stikstof en fosfaat in dierlijke mest, kunstmest en overige organische meststoffen in vergelijking met de gebruiksnormen van 2011. De resultaten komen in de vorm van een rapport naar buiten.

Werkwijze

In 2012 zal informatie verzameld worden over de mestmarkt in 2011. Hiervoor vindt een analyse van de vervoersbewijzen van dierlijke meststoffen van dit jaar plaats en worden er gegevens verzameld om de meststromen van de mestmarkt in 2011 te berekenen. Gegevens van 2011 worden vergeleken met de gegevens uit de voorgaande jaren. In september of oktober van 2012 zal nog een workshop plaatsvinden om samen met betrokkenen van gedachten te wisselen over de resultaten.

Publicaties