Project

Met ruimtelijk beleid naar een klimaatbestendig Vlaanderen

Ook Vlaanderen is op zoek gegaan naar hoe om te gaan met hoge CO2-uitstoot, droogte, hittestress en overstromingen als gevolg van klimaatverandering. Via ruimtelijke ordening én slim ruimtegebruik werkt Ruimte Vlaanderen, departement van de Vlaamse overheid, aan een klimaatbestendig Vlaanderen.

Door integratie van klimaatadaptatie en klimaatmitigatie in haar ruimtelijke ordeningsbeleid wil Ruimte Vlaanderen bijdragen aan een 2000-watt-gemeenschap, zonder schadegevallen door overstromingen, hitte en droogte. Alterra heeft in samenwerking met AnteaGroup, de Vlaamse overheid handelingsstrategieën aangedragen voor het realiseren van een klimaatbestendig Vlaanderen.

Twee gebiedsexperimenten (de Dender en de kust) zijn georganiseerd om samen met gebiedsstakeholders een beeld te ontwikkelen over hoe een klimaatbestendig Vlaanderen er in de praktijk uit kan zien.

In DenkTanks hebben stakeholders ruimtelijke klimaatknelpunten geïdentificeerd

In DenkTanks hebben stakeholders ruimtelijke klimaatknelpunten geïdentificeerd en maakten ze gebruik van gebiedskaarten en gidsmodellen om een beeld te krijgen van de veerkrachtige ruimtelijke structuur voor klimaatbestendige wijken, bedrijventerreinen, parken of herstructureringsgebieden. 

Uiteindelijk zijn er drie, met elkaar samenhangende ruimtelijke ordeningsstrategieën ontwikkeld:

  1. groenblauwe netwerken in buitengebied en doorheen de steden
  2. uitgedund buitengebied en verdichte steden
  3. energielandschap met ruimte voor hernieuwbare energiebronnen

Het onderzoek heeft bijgedragen aan de stakeholdersdiscussies in het kader van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Zo heeft het onderzoek bijgedragen aan de omslag van een sectoraal beleid naar een integrale, gebiedsgerichte aanpak van klimaatverandering dat rekening houdt met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.