Project

Methoden voor cryoconservering en gebruik van genetisch materiaal

Het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN), het ministerie van EZ, de FAO, fokkerijbedrijven, stamboeken, rasverenigingen en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) hebben behoefte aan kennis van methoden voor ex situ opslag van dierlijke genetische bronnen in de genenbank. Ook hebben ze behoefte aan expertise over het gebruik van genetisch materiaal uit de genenbank bij reproductie en regeneratie.

Doelstelling

De doelen van dit project:

 • Ontwikkelen van adequate methoden voor invriezen en bewaren van genetisch materiaal
 • Efficiënter maken van bestaande methoden voor invriezen en bewaren
 • Signaleren en toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

De kennis en expertise opgedaan in dit project wordt direct toegepast in het WOT-programma Genetische Bronnen, vooral bij de verdere ontwikkeling van de genenbank voor landbouwhuisdieren.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

 • Op peil houden en uitbouwen van expertise
 • Op peil gehouden state of the art expertise op het terrein van cryobiologie en reproductietechnologie en ontwikkelen toepassingen voor eenden en ganzen
 • Verbetering invriesprotocollen en inseminatiemethoden, onder andere bij schapen.

Resultaten

 • In 2013 is expertise op peil gehouden en uitgebouwd op het gebied van cryobiologie en reproductietechnologie, met name cryoconservering van eicellen, vitrificatie  en transplantatie van juveniele ovaria, en spermawinning/spermaconservering van eend, gans, duif, konijn.
 • Onderzoeksamenwerking met Universiteit van Gent op het terrein van cryoconservering en in vitro bevruchting van eicellen bij paarden. 
 • Gezamenlijk experiment met Hongaarse partner gericht op transplantatie van ovariumweefsel van juveniele varkens.
 • Afstemming met collega-onderzoekers in het buitenland (Australië, Frankrijk) over spermawinning en –conservering van kleine huisdieren (konijn), en opstellen van protocollen voor het winnen en invriezen van konijnensperma.
 • Vaststelling van een nieuw medium/invriesprotocol voor bokkensperma.
 • Inseminatie van het Nederlandse melkschaap met diepvriessperma, gericht op de validatie van (Noorse) inseminatiemethode.
 • Protocollen zijn vastgesteld en uitgetest voor het winnen en invriezen van konijnensperma en hondensperma.
 • Expertise op het gebied van cryobiologie en reproductietechnologie is verder ontwikkeld en op peil gehouden.
 • Inseminatieproef is uitgevoerd met diepvriessperma van het Nederlandse melkschaap. Het betreft validatie van de “Noorse methode”: inseminatie bij natuurlijke bronst en een groter aantal zaadcellen per doses. Van de 250 inseminaties waren er 80 drachtige ooien (30%).
 • Voortzetting van fundamenteel onderzoek naar het invriezen van eicellen en embryo’s van paard, in samenwerking met de Universiteit van Gent. Het onderzoek zal nieuwe kennis opleveren voor CGN evenals co-auteurschappen van wetenschappelijke publicaties.

Publicaties

Externe publicatie