Project

Milieurichtlijnen mondiale veehouderij

De groeiende veehouderij in Azië, Afrika en in Midden- en Zuid-Amerika is een bedreiging voor veel ecosystemen en draagt bij aan mondiale milieuproblemen. Daarom is een verschuiving naar duurzame veehouderij dringend gewenst.

Doelstelling

De veehouderij groeit en verandert snel. Vooral in Aziƫ, Afrika en in Midden- en Zuid-Amerika. De groeiende veehouderij is een bedreiging voor veel ecosystemen en draagt bij aan mondiale milieuproblemen. Daarom is een verschuiving naar duurzame veehouderij dringend gewenst. Echter, het ontbreken van algemeen erkende kaders voor de controle op de milieuprestaties belemmeren een doeltreffend optreden. De FAO is gestart met een "Private Sector partnerschap inzake benchmarking en monitoring van de milieuprestaties van de veestapel supply chains". Strategisch doel van dit project is de inzet van expertise ter verbetering van een duurzame veehouderij in de gehele productieketen. Daarnaast beoogt dit project ontwikkeling en verbetering van sectorspecifieke richtsnoeren voor monitoring en benchmarking.

Plan van Aanpak

Voor bijdragen aan dit FAO-project worden technische adviesgroepen geformeerd vanuit de Wageningen UR-organisatie. Hun taak zal zijn om de stand van de techniek beoordelen, informatie te verzamelen, conceptversies te schrijven en versies van commentaar te voorzien. Start in februari 2013.

Resultaten

Dit project realiseert sectorspecifieke richtlijnen voor broeikasgassen, wereldwijde database van de uitstoot van broeikasgassen, indicatoren voor een bredere emissiebeoordeling en een communicatiestrategie.