Project

Model MetaNatuurplanner actualiseren

Het Planbureau voor de Leefomgeving wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Hiervoor is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig. Doel van dit project is het model MetaNatuurplanner aanpassen aan de veranderde eisen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil met strategische beleidsanalyses op het gebied van natuur, milieu en ruimte een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging. Hiervoor is een wetenschappelijk robuust en praktisch werkbaar instrumentarium nodig van modellen, graadmeters en data.
Het instrumentarium moet geschikt zijn voor beantwoording van ad hoc vragen (zoals ‘doorrekening verkiezingsprogramma’s) en meer uitgebreide verkenningen. Bovendien moet het ‘credible’ (wetenschappelijk geloofwaardig), ‘salient’ (wetenschappelijk en beleidsmatig nuttig)  en ‘legitimate’ (maatschappelijk en beleidsmatig relevant) zijn.
Doel van dit project is het model MetaNatuurplanner aanpassen aan de veranderde eisen. De volgende wijzigingen zijn voor 2013 gepland:
 • Aanpassen aan de nieuwe natuurtypologie en de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
 • Uitbreiden voor natuurwaarden in agrarisch gebied
 • Onderbouwen van ‘duurzaam voorkomen’ van soorten
 • Gebruikersvriendelijkheid vergroten
 • Module ecosysteemdiensten toepassen

Aanpak en tijdspad

Acitiviteiten zijn:

 • Doelen Vogel- en Habitatrichtlijn verzamelen en vergelijken met normen voor duurzaam voorkomen in het landschap.
 • Onderbouwing onderzoeken.
 • Maken programma van eisen voor verbetering van MetaNatuurplanner.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:

 • Wetenschappelijk artikel validatie aantal sleutelgebieden.
 • Nieuwe functionaliteiten MetaNatuurplanner
 • Interne notitie.