Project

Model landschapsbeleving verbeteren

Het Planbureau voor de leefomgeving en Wageningen UR werken aan een versterking van de graadmeter Belevingswaarde. Deze graadmeter moet het mogelijk maken de huidige en toekomstige toestand van het landschap te beschrijven.

Het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en Wageningen UR werken aan een versterking van de graadmeter ‘landschapswaarde gebaseerd op het burgeroordeel’, hierna genoemd graadmeter Belevingswaarde. Deze graadmeter moet het mogelijk maken:
 • de toestand van het landschap te beschrijven
 • de effecten van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen hierop te bepalen
 • voldoende gedetailleerde analyses uit te voeren om effecten van geleidelijke veranderingen door ingrepen op gebiedsniveau te evalueren.
Om de waardering van toekomstige landschappen in te schatten gebruikt het PBL het model BelevingsGIS (versie 2.0). Dit model maakt het effect van veranderingen onvoldoende zichtbaar.
Doel van dit project is de graadmeter Belevingswaarde versterken zodanig dat de toestand van het landschap daarmee beschreven kan worden. Het is ook wenselijk de effecten van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op de toestand van het landschap te kunnen bepalen. Doel is BelevingsGIS 3.0 te ontwikkelen.
Wensen voor BelevingsGIS 3.0 zijn:
 • verbeteren gevoeligheid
 • verbreden onderliggende modellering naar recreatie
 • verbreden modellering naar beleving bBiodiversiteit
 • kwaliteitsborging garanderen

Aanpak en tijdspad

Activiteiten in 2013 zijn:
 •  Evalueren gebruik modellen en graadmeters voor landschap
 • Opstellen plan van aanpak 2013
 • Operationele versie maken van BelevingsGIS 3.0
 • Prototype maken van GREAT-Model (Gis-based Recreational Attractiveness Model)
 • Concept-artikel schrijven GREAT –model
 • Kwaliteitsborging modellen uitvoeren.

Resultaat (beoogd)

Resultaten zijn:
 • Operationele versie BelevingsGIS 3.0
 • Prototype GREAT Model
 • Documentatie bij deze modellen in twee WOt-werkdocumenten.
 • Een WOt-paper met een beschrijving van BelevingsGIS 3.0
 • Artikel