Project

Moleculaire karakterisering MRSA en ESBL

Het terugdringen van het gebruik van antibiotica is een belangrijk speerpunt voor de vleeskuikenhouderij. De overheid wil dat de veehouderijsectoren in 2013 t.o.v. 2009 het gebruik van antibiotica met 50% hebben teruggebracht.

Doelstellingen project

Gegeven de dynamiek in het onderzoek mbt ESBL en de praktijkgerichte aanpak in dit programma is een lange termijn planning niet zinvol. Met de begeleidingscie worden op grond van bevindingen in het lopend onderzoek vervolgstappen gedefinieerd.

Aanpak en tijdspad

Binnen 1H4F wordt gezocht naar een maximum aanvaardbaar ESBL-niveau op voeding (o.a. pluimveevlees). P4F richt zich op brononderzoek en interventiemaatregelen m.b.t. ESBL specifiek voor de pluimveeschakel. Daarbij wordt voortgebouwd op het onderzoek in 2012 van P4F. Daarin gaat het om drinkwater als bron van ESBL en de mogelijkheden monsters, genomen met overschoentjes in de legsector, te gebruiken voor ESBL onderzoek.  Onderzoek naar de mogelijkheden startflora aan de kuikens toe te dienen (zo mogelijk in ovo) om kolonisatie met ESBL producerende bacteriĆ«n te voorkomen of te remmen wordt in 2013 gestart. Activteiten
Binnen P4F wordt zoveel mogelijk gestreefd naar de effectiviteit van interventies in de praktijksituatie. Het goed kunnen volgen/vastleggen van de specifieke praktijksituatie is daarbij essentieel.

Resultaten

  • Inzicht in bronnen van ESBL en aanzet voor interventiestrategieĆ«n
  • Eerste overzicht van managementmaatregelen ter reductie van ab-gebruik en hun consequenties voor andere aspecten.