Project

Monitoring bijvangsten

Het verzamelen van informatie van bijvangsten in de zeevisserij die niet worden aangeland is essentieel voor evalueren van het effect van de visserij op het mariene ecosysteem en in het bijzonder op de visbestanden.

Doelstellingen project

Doelstelling is het verzamelen van de gegevens over discards, bijvangst zeezoogdieren en vangsten van diepzeebestanden.

Aanpak en tijdspad

De drie verschillende onderzoeksopdrachten 1) monitoren van discards, 2) monitoren van bijvangst zeezoogdieren en 3) monitoren vangsten van diepzeebestanden zijn geïntegreerd in één bemonsteringsprogramma.

Discardonderzoek

Onder discards wordt de vangst in de commerciële visserij verstaan die als ongewenst weer overboord wordt gezet. Deze vangst bestaat uit ondermaatse vis, vis van onvoldoende kwaliteit, vis waarvan de quota reeds zijn bereikt en niet commerciële vissoorten alsmede andere marine organismen.

Monitoren van bijvangsten van zeezoogdieren

Het monitoren van de bijvangst van zeezoogdieren, die soms in de pelagische visserij onbedoeld worden bijgevangen, is geïntegreerd met de discardbemonstering op hektrawlers. Door middel van waarnemers aan boord, dezelfde die ook discards bemonsteren, worden gegevens van bijgevangen zoogdieren geregistreerd. Het onderzoek heeft tot doel de bijvangst van zeezoogdieren in de pelagische visserij te schatten.

Bemonsteren van vangsten van diepzeebestanden

In sommige reizen wordt er door pelagische hektrawlers in de diepzee gevist op zilversmelt. Ten aanzien van de verplichting voor het bemonsteren van de vangsten van diepzeebestanden worden geen extra activiteiten uitgevoerd. De bemonstering van deze diepzeevis is, net als het monitoren van bijgevangen zeezoogdieren, standaard opgenomen in het discardprogramma op de pelagische trawlers.

Resultaten

 • Van iedere waarnemersreis wordt een intern reisverslag gemaakt.
 • De verzamelde gegevens worden geregistreerd in de centrale database van het IMARES.
 • Van reizen waarin waarnemingen van bijvangsten van zeezoogdieren worden gedaan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt voor EZ.
 • Van reizen waarin waarnemingen van vangsten van diepzeesoorten worden gedaan wordt een afzonderlijk verslag gemaakt voor EZ
 • Bijdrage aan de rapportage van EZ naar de EU over 2012 (Annual Report).
 • Bijdrage aan de planning voor 2014 van EZ.
 • Jaarlijkse rapportage van de monitoring bijvangst zeezoogdieren aan de EU.
 • Samenvattende rapportages met resultaten van de discardbemonstering van het voorgaande jaar.
 • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in ICES werkgroepen zoals PGCCDBS, WGNSSK, WGWIDE, HAWG, WGECO en WGNEW.
 • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in STECF.
 • Actualiseren van de handleidingen met bemonsteringsprocedures.

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk via publicaties CVO.

Publicaties