Project

NPB-Kwaliteitsslag

De afgelopen jaren is met het project KwaliteitsSlag een inhaalslag gemaakt op het gebied van de kwaliteitsborging van modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden. Daarvan is Wageningen UR de bronhouder is en worden in projecten voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Dit instrumentarium wordt hierna aangeduid als het WUR-PBL-modelleninstrumentarium. Deze aanduiding wil niet zeggen dat het PBL de enige belanghebbende is bij dit instrumentarium. De modellen en bestanden worden ook ingezet in projecten voor ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en andere belanghebbenden. Er is een kwaliteitsysteem opgezet. Hierin is het minimaal vereiste kwaliteitsniveau Status A gedefinieerd. De kwaliteit van een groot aantal modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden is naar dit basis-kwaliteitsniveau Status A gebracht en dit kwaliteitsniveau is in audits vastgesteld.

Doel van het project is:

  • Structurele kwaliteitsborging van de modellen en (ruimtelijke) gegevensbestanden waarvan Wageninge UR de bronhouder is en die ingezet worden in projecten voor PBL, het WUR-PBL-modelleninstrumentarium,
  • Structurele kwaliteitsborging van beleidsrelevante toepassingen van dit instrumentarium in projecten van of voor het PBL.

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat bestaat uit een operationeel kwaliteitsysteem waarmee het kwaliteitsniveau van het WUR-PBL-modelleninstrumentarium op een duidelijk omschreven niveau wordt geborgd.

Werkwijze

Het project wordt onderverdeeld in de volgende (sterk overlappende) fasen:

  • Organisatie van de activiteiten die nodig zijn om de volgende ontwikkelingen en verbeteringen te realiseren;
  • Ontwikkeling van het kwaliteitsysteem voor het WUR-PBL-modelleninstrumentarium, inclusief de definitie van het mogelijk gedifferentieerde kwaliteitsniveau waaraan dit instrumentarium en de toepassingen van dit instrumentarium moeten voldoen;
  • Verbetering van de kwaliteit van de graadmeters, data en modellen in het WUR-PBL modelleninstrumentarium tot het in het kwaliteitsysteem gedefinieerde niveau;
  • Verbeteren van de interne en externe samenhang in het WUR-PBL-modelleninstrumentarium. Stroomlijning en vergroting van de samenhang in het WUR-PBL-modelleninstrumentarium (intern) en tussen dit instrumentarium en het instrumentarium van PBL en andere PBL-partners (extern);
  • Verbeteren van de toepassing. Structurele verbetering van beleidsrelevante toepassingen van dit instrumentarium in projecten voor PBL;
  • Structureel beheer. Regeling van het structurele beheer van het WUR-PBL-modelleninstrumentarium