Project

Naar een antibioticavrije intensieve veehouderij

Reductie van antibioticumgebruik binnen intensieve veehouderijsystemen op zich zal niet leiden tot een betere diergezondheid en productiviteit als er geen alternatieven zijn voor de klassieke abrupte manier waarop transitieprocessen binnen het houderijsysteem nu worden ingezet.

Doelstellingen project

Dit project beoogt antwoorden te genereren op fundamenteel-strategische vragen die samenhangen met  knelpunten van en oplossingen voor antibioticavrije intensieve veehouderijketens (varkens- en pluimveehouderij). Het richt zich enerzijds op knelpunten en innovatieve oplossingsrichtingen binnen het houderijsysteem en anderzijds op de belemmeringen en mogelijke manieren van inbedding van oplossingsrichtingen in ketenverband (aandacht voor technische én socio-economische factoren). De dier- en bedrijfstechnische oplossingsrichtingen vormen tevens input voor RIO-projecten (Reflexief Interactief Ontwerpen)  met betrekking tot de intensieve veehouderij en diergezondheid.
De deelprojecten worden in een zo groot mogelijke samenhang nader ontwikkeld, afgestemd en uitgevoerd, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van relevante kennis en expertise van alle betrokkenen binnen de deelprojecten.    

Resultaten

  • Gericht op het vergemakkelijken van het speenproces bij biggen via het verstrekken van extra bagage en uitzetten van bakens rondom het speenproces en onderzoeken van de effecten ervan op stressparameters, immuunontwikkeling (o.a. bepaling KC), microbiotasamenstelling en gedrag tijdens de verdere productieperiode
  • Ontwikkelen en toepassen van een objectieve methode voor het meten van de (innate) weerstand van eendagskuikens en ouderdieren (KC-methode) en het onderzoeken van de effectiviteit van ‘bagage’ die via de ouderdieren worden meegegeven op de (innate) weerstand van de nakomelingen (metabole programmering)
  • Constructie van een Bayesian Belief Network met mogelijke factoren die de realisatie van antibioticavrije productieketens mede beïnvloeden en hun onderlinge afhankelijkheid