Project

Naar een duurzaam West-Zeeuws-Vlaanderen?

De Stichting Duurzaam Groede heeft een nieuw initiatief opgestart samen met de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research. Het doel is om het VN-akkoord 2030 voor duurzame ontwikkeling en het klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar activiteiten op het gebied van klimaatverbetering en duurzaamheid vandaag: wat kunnen we vandaag ondernemen om het morgen beter te krijgen? Zeespiegelstijging, verzilting, droogteperiodes zijn verstrekkende veranderingen in ons leefklimaat waar we alleen mee kunnen omgaan door onze maatschappij duurzamer in te richten. Dit vraagt van veel partijen een verschuiving van handelen vanuit een primair economisch perspectief naar een handelen vanuit een duurzaamheidsperspectief. Wat betekenen het VN-akkoord 2030 en het klimaatakkoord van Parijs en de klimatologische, demografische en economische ontwikkelingen nu voor West Zeeuws-Vlaanderen?

De Stichting Duurzaam Groede stelde drie onderzoeksvragen:

Uitvoering

Er worden meerdere scenario’s ontwikkeld voor mogelijke ontwikkelrichtingen voor West Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat niet om  keuzes te maken tussen scenario’s, maar vooral om te bezien wat gemeenschappelijk tussen de scenario’s interessant is. Verder zou er ‘geshopt’ moeten kunnen worden tussen de scenario’s en gaat het om draagvlak en verbinding maken met de regionale partners en bewoners die met toekomstige projecten invulling kunnen gaan geven aan een duurzamer West-Zeeuws-Vlaanderen.

De Stichting Duurzaam Groede ziet het VN-akkoord 2030 en het klimaatakkoord van Parijs als leidraad voor beleid. De lokale en regionale politiek kan de leefbaarheid van de regio vergroten, en daardoor een toekomstbestendig perspectief bieden aan bewoners, toeristen en bedrijven.

De Stichting Duurzaam Groede en de Wetenschapswinkel werken samen met tal van organisaties zoals ZLTO, Recron, Zeeuwse Milieu Federatie, Zeeuws Landschap en natuurvereniging Het Duumpje. De gemeente Sluis en de provincie Zeeland ondersteunen dit gezamenlijke initiatief. De Wetenschapswinkel benadrukt dat het belangrijk is om dit initiatief samen met bewoners, bedrijven en bestuur in gang te zetten. 

Voor West Zeeuws-Vlaanderen liggen er voor de landbouwsector, de recreatiesector, de energiesector en voor de natuur verschillende schaalniveaukansen. Op bovenregionaal niveau kan West Zeeuws-Vlaanderen als regio bieden wat de Vlaamse ruit, de Randstad en Noord-Brabant niet meer hebben. Ook liggen er kansen voor de regio door de huidige ontwikkelingen aan de kust en het achterland goed te analyseren en proactief nieuwe gewenste richtingen in te slaan. Tenslotte liggen er tal van kansen op locatieniveau bij kernen in West-Zeeuws Vlaanderen.