Project

Natuur als landbouwgrond

Verkenning beleidsopties met betrekking tot het subsidiabel maken van grond in het kader van het GLB: hectarebetalingen en dierpremies op landbouw- en natuurgronden inclusief een inventarisatie van voor- en nadelen op basis van een aantal (mede door de Stuurgroep) geformuleerde criteria en een doorrekening van de financiële gevolgen.

Het project kent een viertal producten: 1) Procesbegeleiding bij ontwikkelen van opties (ondersteuning bij drietal meetings van stuurgroep); 2) bijdragen aan stakeholdermeeting (presenttaie scenario’s; verslaglegging; inventarisatie van voor-, nadelen en knelpunten; dit verwerken in eindrapportage); 3) rekentool om financiële gevolgen mee door te rekenen; 4) eindrapportage/notitie


Publicaties