Project

Natuurbegraafplaatsen in Nederland

Natuurbegraven is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Er is een toenemende vraag naar plekken om in de natuur te worden begraven. In het buitenland is het fenomeen natuurbegraven al veel meer een gangbare praktijk. Natuurbegraven past goed in het beleidsstreven om natuur met andere functies te combineren en in het zoeken naar nieuwe financieringsvormen voor natuurbeheer en natuur­ontwik­ke­ling.

Eerder is door Alterra onderzoek gedaan naar de effecten van Natuurbegraven (de Molenaar, Mennen & Kistenkas, 2009). Alterra is in 2012 gevraagd om dit onderzoek te actualiseren. Bij de actualisering van dit onderzoek bleek dat er veel onduidelijkheid bestaat over de vraag hoe natuurbegraven moet worden gedefinieerd. Daarbij spelen vragen als onder meer: gaat het bij natuurbegraven om een natuurlijk aanzien van de begraafplaats of moeten er daadwerkelijk allerlei natuurdoelen worden gerealiseerd? Dit gaat verder dan een onschuldig semantisch probleem. De definitie heeft namelijk juridische en beleids­matige consequenties.

Daarom ontstond in het beleid behoefte aan een goed inzicht in de manier waarop natuurbegravers het aspect ‘natuur’ vormgeven, zowel in plannen en ideeën als daadwerkelijk op hun terreinen. Een dergelijk inzicht is ook nuttig als achtergrondinformatie voor het sluiten van een nieuwe Green Deal natuurbegraven.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is het verschaffen van een overzicht van alle begraafplaatsen in Nederland die het label natuurbegraven voeren. Het overzicht omvat: de interpretatie van natuurbegraven, de wijze waarop zij natuurbegraven daadwerkelijk vorm geven en de problemen waar zij tegenaanlopen. Onder alle natuurbegraafplaatsen wordt verstaan: alle begraafplaatsen die als begraafplaats functioneren op 1 maart 2013 en (mede) het label natuurbegraven voeren. Allerlei initiatieven blijven buiten dit inventariserend onderzoek.

Resultaten

Overzicht van feitelijke stand van zaken natuurbegraafplaatsen in Nederland. 

Doorwerking: voorkomen van onderschatting en overschatting van het fenomeen natuurbegraven.

Publicaties