Project

Natuurlijk gedrag en stoppen met ingrepen

De mogelijkheden voor een natuurlijker gedrag van dieren in de veehouderij te bevorderen en daarmee de noodzaak voor ingrepen weg te nemen.

De onderzoeken zijn gericht op het in gang zetten van gedragsveranderingen in de keten. Dierwetenschappelijk onderzoek is hierbij ondersteunend en vult vooral kennisleemtes in. Het betreft onderzoeken bij:

  • vleesvarkens
  • beerbiggen
  • dikbilrunderen
  • pluimvee

Werkwijze

Om het staartbijten bij vleesvarkens terug te dringen zullen praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten gebundeld en verspreid worden. Ook zullen de economische en maatschappelijke consequenties van staartbijten in kaart worden gebracht met als doel om de ruimte bij ondernemers te vergroten om staartbijten van (on-)gecoupeerde staarten verder terug te dringen.

Met betrekking tot het beëindigen van castratie bij beerbiggen is het onderzoek gericht op het wegnemen van belemmeringen in de varkensketen en in het internationale handelsverkeer.  Onderwerp van onderzoek zijn:

  • mogelijkheden om via de fokkerij het risico op berengeur te reduceren
  • een economische analyse van de verschillende detectietechnieken
  • het in kaart brengen van de handelsrisico's
  • de ontwikkeling van stimulerende uitbetalingsschema’s in de keten

Om de moeilijke geboorten en routinematige keizersnedes bij dikbilrunderen  te verminderen worden alternatieven als  het fokken op grotere bekkenmaten of een ander type koe onderzocht. Er wordt gewerkt aan het vergroten van draagvlak hiervoor in de luxe vlees-sector.

In het streven naar een legpluimvee-houderij zonder ingrepen wordt bestaande en nieuwe kennis op een zodanige manier naar de praktijk gebracht dat deze ook daadwerkelijk benut gaat worden. De pluimveesector heeft uitstel van het ingrepenverbod verkregen tot 1-09-2011, mits in de tussentijd voldoende inspanning wordt verricht . Er wordt onderzoek verricht naar het effect van het weglaten van de snavelbehandeling bij de vleeskuikenouderhennen en het beter laten samenvallen van de geslachtsrijpheid van hanen en hennen om te ruw paargedrag te vermijden.