Project

Netherlands Toxicogenomics Center

Alvorens stoffen/producten op de markt worden geïntroduceerd moeten ze getest zijn op mogelijke toxiciteit. Dit gaat doorgaans gepaard met experimenten waarvoor veel dieren gebruikt worden. Het aantal testen dreigt de komende jaren zelfs explosief toe te nemen met name vanwege REACH. Daar staat tegenover de politieke druk (ondermeer tot uiting komend in de7th Ammendment of the Cosmetics Directive) om het aantal dierproeven te verminderen. Bovendien is het vaak moeilijk om resultaten uit deze dierproeven te extrapoleren naar de mens en dit staat een goede risicobeoordeling in de weg. Derhalve is er een grote behoefte aan in vitro testen en alternatieven die beter voorspellend zijn m.b.t. het risico voor de mens dan de huidige testen.

Doelstelling

Dit meerjarige project dient ter ondersteuning van de RIKILT activiteiten  (o.a. begeleiding aio’s en postdoc’s) binnen het Nederlands Toxicogenomics Centrum (NTC). Het doel van het NTC is het ontwikkelen van in vitro methoden die gebruikt kunnen worden als alternatieven voor dierproeven en tevens beter voorspellend zijn dan de huidige toxiciteitstesten met dieren m.b.t. het risico voor de mens. 

Werkwijze

Voor het ontwikkelen van deze methoden worden verschillende –omics technieken gebruikt.

Resultaten

In 2012 zijn –omics profielen bepaald die mogelijk voorspellend zijn voor carcinogene, immunotoxische, hormoonverstorende en levertoxische eigenschappen van stoffen.

Publicaties