Ondersteuning aan de Landbouw Productiviteit in Burundi (PAPAB)

Project

Ondersteuning aan de Landbouw Productiviteit in Burundi (PAPAB)

Het project PAPAB heeft tot doel de voedselproductie in Burundi duurzaam te verhogen middels het promoten van marktgerichte, klimaatbestendige en duurzame landbouwtechnieken, ondersteund door een subsidiëring van kunstmest. Centraal in de participatieve aanpak van het project staan het geïntegreerde beheer van het boerenbedrijf en samenwerking op alle niveaus, waardoor PAPAB direct en indirect de voedselzekerheid van minstens 480.000 boerengezinnen verbetert.

Probleemstelling

Burundi, gelegen in de Grote Meren Regio, is één van de armste en economisch minst ontwikkelde landen van Afrika, verder bevindt het land zich in een politiek instabiele periode. Daarnaast is Burundi ook zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatsverandering, omdat op de kleine en veelal slecht beheerde landbouwvelden extreme weersomstandigheden al snel leiden tot lagere gewasproductie en hogere voedselprijzen. Het land wordt gekenmerkt door een heuvelachtig landschap, dit zorgt voor extreme erosie op de landbouwgronden; het wegspoelen van de vruchtbare bovengrond. Ongeveer 1,2 miljoen boerenhuishoudens bedrijven landbouw; vaak zeer kleinschalig (met gemiddeld 0,5 ha grond per huishouden) en veelal uit noodzaak door gebrek aan alternatieven. Zij produceren daardoor nauwelijks voor de markt, en opbrengsten zijn vaak zelfs niet genoeg om te kunnen voorzien in hun eigen behoeften. Ondervoeding (door te weinig voedsel en voedsel van lage kwaliteit) in Burundi is één van de hoogste ter wereld. Het gevolg is een vicieuze cirkel: door de hoge bevolkingsgroei daalt de grootte van het boerenbedrijf, is er geen geld voor investeringen in verbeterd zaaizaad en toevoegingen om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden (bijvoorbeeld (kunst)mest), en nemen de opbrengsten steeds sneller af. De grootste uitdaging is daarom de verduurzaming van de landbouwsector.

Oplossingsrichting

Onderzoek in Burundi laat zien dat productieniveaus van veel gewassen duurzaam verdrievoudigd kunnen worden met efficiëntere en lokaal goed geïntegreerde landbouwmethoden. Cruciaal hierbij is wel dat de boeren - en in Burundi vooral ook de boerinnen! - intrinsiek gemotiveerd zijn om middels onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis te investeren in duurzaam landbeheer en hoogwaardiger voedselgewassen. Een randvoorwaarde hierbij is een betere toegang tot services zoals kunstmest, verbeterd zaaizaad, (markt)informatie, micro-financiering en vorming van coöperaties. Door deze geïntegreerde aanpak, die begint op bedrijfs- en dorpsniveau maar snel kan worden opgeschaald naar hogere niveaus door een sterke focus op samenwerking en kennisoverdracht van boer-tot-boer, kunnen kleinschalige boeren niet alleen duurzaam meer voedsel produceren voor hun eigen behoeften maar ook voor de lokale en regionale markt. Door het verhogen van de productie wordt direct aan de werkgelegenheid in de landbouwsector gewerkt. PAPAB richt zich primair op het minimaliseren van een (dreigende) humanitaire crisis in Burundi middels het verhogen van de voedselzekerheid en private-sector ontwikkeling in de landbouw (boeren als entrepreneurs), maar beoogt daarnaast ook een tastbare bijdrage te leveren aan de stabiliteit in het land, en aan gender, familieplanning, milieu, watermanagement en klimaatadaptatie. Hierbij zal ook de synergie met andere (Nederlandse) projecten in Burundi worden uitgewerkt.

Uitvoering

PAPAB (november 2015 - mei 2019) bouwt voort op het succes van oude en bestaande projecten in Burundi. Voorbeelden zijn a) de hervorming van het kunstmestsubsidiesysteem waardoor alle boeren ruimer toegang hebben gekregen tot kunstmest, het juist toepassen daarvan en verbeterde landbouwmethoden; en b) de benadering om van meet af aan de intrinsieke motivatie van boeren en boerinnen te verhogen zodat elke familie op basis van een gedeelde visie een eigen geïntegreerd bedrijfsplan kan maken voor een duurzame toekomst. Door het creëren van lokale markten en werkgelegenheid kan de schaal waarop landbouw wordt bedreven, worden vergroot en verdere versnippering van landbouwgrond worden voorkomen. Met deze laatstgenoemde benadering (de PIP approach) werkt PAPAB in 14 communes verspreid over 6 provincies, waar met 80,000 lokale boeren en boerinnen gewerkt wordt aan duurzame landbouw. Via radio en TV worden de kennis en ervaringen gedeeld op provinciaal en nationaal niveau zodat er nog eens 400,000 boerengezinnen worden bereikt.

Het project kent de consortiumpartners IFDC (hoofdaannemer), Wageningen Environmental Research (Alterra), Oxfam Novib en ZOA. Daarnaast zijn ruim 10 lokale organisaties bij PAPAB betrokken (o.a. Adisco, OAP, Consedi, en Réseau Burundi 2000+) evenals andere Nederlandse organisaties (HealthNetTPO, Soil Cares en Trimpact). Het is de verwachting dat op korte termijn nog andere Nederlandse projecten, organisaties en bedrijven zich bij PAPAB aansluiten om zo de reikwijdte, efficiëntie en impact te vergroten.