Project

Ondersteuning beleid nav uitkomsten Evaluatie Meststoffenwet

De Comissie van Deskundigen Meststofwetten (CDM) ondersteunt de ministeries van EL&I en I&M bij vragen over het mestbeleid en de meststoffenwet.

Doelstelling

De Meststoffenwet reguleert de stikstof- en fosfaatstromen in de Nederlandse landbouw maar omdat beleid en omstandigheden nog weleens veranderen, dient deze wet soms te worden aangepast. Daarbij dienen ook de aannames, regels, normen, onderbouwingen en forfaits te worden herzien. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie wil dat deze herziening en actualisatie van de Meststoffenwet worden getoetst op juistheid en consistentie. Er is een Commissie van Deskundigen Meststofwetten (CDM) opgesteld. Deze commissie dient het ministerie van EL&I en I&M te ondersteunen bij vragen met betrekking tot het mestbeleid en de meststoffenwet, die voortkomen uit de EMW en onderhandelingen met Brussel over het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en een nieuw verzoek voor derogatie.

Beoogd resultaat

De Commissie van Deskundigen Meststofwetten levert adviezen aan het ministerie van EL&I. Deze adviezen worden gebruikt voor de onderbouwing van het vijfde actieprogramma van de Nitraatrichtlijn, een nieuw derogatieverzoek en wetenschappelijke onderbouwing van de forfaits en regels in de meststoffenwet.

Werkwijze

Het ministerie zal de CDM via een brief om advies vragen. CDM stelt dan een plan van aanpak op en na goedkeuring door het ministerie wordt een werkgroep opgericht die de vragen beantwoordt. De voorzitter en secretaris van deze commissie hebben maandelijks overleg met het ministerie ver de lopende opdrachten.