Project

One Health4Food

De veehouderij heeft in zijn rol als ondernemer de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van zijn dieren.

Met het beheersen van zoönosen die via de omgeving of het product overdraagbaar zijn op de mens en door het verantwoord  inzetten van antibiotica draagt de veehouder, samen met andere partijen die betrokken zijn bij de dierlijke productieketen, in belangrijke mate ook bij aan de volksgezondheid. Door te functioneren op een verantwoorde wijze in een gezonde en veilige leefomgeving behouden de ondernemer en de productiekolom hun 'license to produce'.  Vanwege de nauwe relatie tussen mens en dier is er een sterke wisselwerking tussen humane gezondheid en diergezondheid. De ambitie van deze publiek private samenwerking (PPS) is om die state-of-the-art kennis te ontwikkelen en implementeren die het de veehouderij mogelijk maakt om te produceren op een wijze die aantoonbaar veilig en gezond is voor mens en dier. Terwijl de focus van dit programma op dier- en volksgezondheid is gericht, zullen de inspanningen ook ten goede komen aan het verbeteren van de “resource efficiency” van de veehouderij door het verminderen van verliezen ten gevolge van dierziekten, het verminderen van de “carbon footprint” van de veehouderij, het borgen van vrij handelsverkeer in dieren en dierlijke producten, en het verbeteren van de economische prestaties van de veehouderij.  

De 1H4F PPS ambieert het invullen van de zogenaamde sector overschrijdende vraagstukken. Specifieke sector gebonden vraagstukken worden opgepakt in de respectievelijke sectorale dierlijke publiek private samenwerkingen. Voor het oplossen van sector overschrijdende vraagstukken is veelal know-how nodig die is ontwikkeld in meerdere vakgebieden en domeinen (bijv. specifieke technologieën).    

De PPS 1H4F is doende een breed onderzoek op het gebied van dier- en volksgezondheid op te zetten. In eerste instantie richt het zich op twee belangrijke lacunes die bestaan in alle veehouderijsectoren:

  • Inzicht in de verspreiding van ESBL tussen de verschillende diersoorten (“sector overschrijdend”), binnen de keten en tussen de verschillende schakels van de keten  naar de mens. De schakels omvatten in ieder geval het levende dier (primaire sector inclusief omgeving), de verwerking en het product. De doelstelling van dit voorstel is het kwantificeren van de risico’s tijdens productie en het op basis van deze modellering berekenen van normen voor relevante schakels van de keten.
  • Diagnostiek ontwikkeling voor het snel en effectief kunnen meten van luchtwegaandoeningen, het interpreteren van deze uitslagen mede in relatie tot ziekte en behandeling, het verkrijgen van meer inzicht in de effecten van het toepassen van diagnostiek en screening en het verkrijgen van meer inzicht in de toepassing van vaccinatie. Het laatste onderdeel omvat zowel cost-beneifit vraagstukken als ook meer duurzaamheid gerelateerde vragen (relatie tot voederconversie en foodprint). Onderdeel van het te ontwikkelen diagnostische pakket vormt ook het in kaart brengen van het resistentieprofiel van mogelijk causale bacteriële agentia: kunnen 1e of 2e keuze antibiotica effectief worden ingezet op moment dat ziekte als gevolg van deze pathogene bacteriën wordt gediagnosticeerd. In eerste instantie wordt het te ontwikkelen diagnostische pakket en haar toepassingen gericht op de kalveren keten (2013). Echter, vanaf het begin dragen ook andere sectoren, met name de varkenssector en aanpalende bedrijfsleven, bij, omdat het te ontwikkelen pakket kan worden doorontwikkeld en geoptimaliseerd voor andere sectoren.

Toepassingen voor andere sectoren zullen vanaf 2014 tot stand komen. In het DOT project wordt de effectiviteit onderzocht van het toepassen van diagnostiek in risicogebaseerde ketenmonitoring programma’s, een belangrijk element in de toezicht en controle regimes in de varkensketen.