Project

Ontwikkeling monitoring en statistiek voor monitoring van de biobasedeconomy

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II wordt expliciet aandacht besteed aan de positie van de biobased economy als belangrijke pijler in de groene groei. bij verdere ontwikkeling van het innovatiebeleid van het ministerie van EZ is voor biobased economy de belangrijkste vraag op welke wijze onderzoek en innovatie moeten worden gestimuleerd om een duurzame economische groei te krijgen.

Doelstellingen project

In Horizon 2020 wordt voor de biobased economy verschillende activiteiten aangekondigd die tot doel hebben om de vorming van een inhoudelijke innovatie- en onderzoeksagenda te komen. In de Bioeconomy Strategy wordt een bioeconomy observatory aangekondigd die met ondersteuning van de lidstaten analyses gaat uitvoeren van ontwikkelingen.

Aanpak en tijdspad

Onder nauwe aansturing van de twee NL vertegenwoordigers in beide werkgroepen zullen korte achtergrondstudies en inventarisaties worden gemaakt ter ondersteuning van het Nederlandse standpunt. Ook afvaardiging van experts van Wageningen UR naar relevante bijeenkomsten valt onder de activiteiten van dit project.

De benodigde activiteiten en fasering van de uit te voeren werkzaamheden zal circa tweewekelijks worden besproken gedaan bij het werkoverleg tussen de WUR verantwoordelijke voor het beleidsondersteunend onderzoek biobased economy (Harriƫtte Bos) en de opdrachtgever.

Afhankelijk van de voorliggende vragen en activiteiten kunnen en zullen verschillende experts uit de gehele Wageningen UR organisatie worden ingezet.

Resultaten (beoogd)

Input in rapporten van de verschillende werkgroepen of als afvaardiging naar relevante vergaderingen, dit alles in nauw overleg met de opdrachtgever.

De resultaten omvatten in elk geval:

  • inbreng in een gezamenlijke Europese verkenning naar kansen van de biobased economy
  • eindrapport kansen van Nederlandse biobased ketens in de EU bioeconomy strategy een gebundelde rapportage van de activiteiten binnen het project met toegevoegd een overkoepelende analyse.