biggen zogen varkens

Project

Ontwikkeling van best practices

Het optimaliseren van bestaande dierhouderij-praktijken door een betere afstemming van huisvesting en management op de diereigenschappen.

Het betreft onderzoeken bij:

  • varkens
  • zeugen
  • kalveren
  • leghennen
  • konijnen
  • kweekvis

Werkwijze

De mogelijkheden om varkens in grote groepen te houden wordt in de praktijk onderzocht. Bij gelijkblijvende oppervlaktenormen krijgen varkens bij huisvesting in een grote groep relatief meer bewegingsruimte en zijn er meer mogelijkheden voor de gewenste scheiding tussen voer-, lig-, mest- en exploratiegebieden. Onderzocht wordt ook  in welke mate de dieren tijdens de opfok het beste op hun verblijf in groepen kunnen worden voorbereid. Gekeken wordt naar het effect  van extra leefruimte en sociale vaardigheidstraining tijdens de opfok op:

  • locomotie,
  • reproductie
  • sociaal gedrag 
  • activiteitenpatroon.

Om het schadelijke verenpikken in de legperiode bij hennen tegen te gaan wordt onderzoek uitgevoerd naar de invloed van verschillende lichtbronnen, vezelrijk voer en strooisel in de vroege opfok.

Onderzocht wordt welke nieuwe vloertypen vanuit welzijnsoogpunt beter zijn voor  vleeskalveren dan de bestaande vloeren. Emissiemetingen zijn in dit onderzoek ge├»ntegreerd om ook de  gevolgen voor het milieu in kaart te brengen.

Voor de konijnensector wordt onderzoek uitgevoerd naar verrijkingsmateriaal voor voedsters, dat voldoet aan de behoefte om te knagen en te exploreren. Ook wordt onderzocht hoe agressie in groepshuisvesting kan worden voorkomen en welk type konijn geschikt is voor groepshuisvesting.

Tenslotte wordt er voor kweekvis onderzoek verricht naar waterkwaliteitscriteria. Elke visssoort heeft een voorkeur voor een bepaalde watersamenstelling die van belang is voor het welzijn, de gezondheid en de groei. Er wordt een voor de sector relevante vissoort gekozen .