Project

Ontwikkeling van criteria voor toelating insecten op de lijst voor productie te houden dieren

Door de recente belangstelling om insecten te produceren als vee- en visvoer en als menselijk voedsel is het nodig om criteria te ontwikkelen voor de toelating van insecten op de lijst voor productie te houden dieren. Per 1 juni 2013 wordt het in EU-verband toegestaan om insecten te gebruiken als visvoer en het ligt in de verwachting dat over één of twee jaar het ook wordt toegestaan als varkens- en kippenvoer. De stijgende prijs van de huidige vis- en veevoeringrediënten zoals vismeel, visolie, soja en granen maakt dat de belangstelling voor het gebruik van andere eiwitbronnen, zoals insecten exponentieel groeit. Nieuwe insectensoorten die niet op de “lijst voor productie te houden dieren” voorkomen zijn belangrijke kandidaten als vee- en visvoer. Hiertoe behoort o.a. de wapenvlieg Hermetia illuscens.

Doelstelling

Bij Koninklijk besluit van december 1997, werd in overeenstemming met artikel 34 van de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren, de “lijst voor productie te houden dieren’ opgesteld. Alleen dieren die voorkomen op deze lijst mogen gekweekt worden. De RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden) heeft in het verleden een toetsingskader ontwikkeld om een nieuwe (vis)soort aan de lijst toe te voegen. Dit was een lange en kostbare weg. Voor insecten zou als alternatief een protocol kunnen worden opgesteld voor het toetsen van soorten die niet op de lijst voorkomen. Door het volgen van een op te stellen procedure zou het eenvoudiger worden om te beoordelen of nieuwe insectensoorten zonder ernstige welzijnsaantasting kunnen worden gehouden. Volgens deze procedure zou vervolgens aan de kweker een ontheffing kunnen worden verleend voor een experimenteerstatus van één jaar, waarin de kweker verdere informatie dient te verzamelen.

Werkwijze

Het uitgangspunt voor de toelating zal het artikel 34 moeten zijn van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Vanuit een welzijnsoogpunt zullen de insecten die voor productiedoeleinden gekweekt zullen worden op een aanvaardbare wijze gehouden moeten worden. Hierbij zal rekening dienen te worden gehouden met de biologisch karakteristieken, algemene informatie voor wat betreft de kweek, specifieke welzijnseisen, ervaringen elders.

Resultaten

Een rapport met een toetsingskader en toelatingsprocedure voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden insectensoorten.

Advies aan het Ministerie EZ over een te hanteren kader en procedure van insectensoorten die gehouden mogen worden voor productiedoeleinden.

Rapport