Project

Open boomdata als basis voor webdiensten

In het project Open boomdata voor webdiensten gaat om de vraag: is het mogelijk om tot een open data bestand over Nederlandse bomen te komen, waar bovenop betaalde webdiensten zijn te ontwikkelen? De open dataset zou actueel moeten worden gehouden door crowd sourcing en jaarlijkse input door de beheerders. De verzamelde data voor een beheersgebied zouden de basis vormen voor betaalde diensten. 

In de huidige praktijk blijven de resulterende gegevenssets meestal in hun eigen wereld: gescheiden datasets en data-formats per gebruiksproces per organisatie.

Het doel van dit project is onderzoeken of de opzet van een open dataset Boomdata mogelijk is en waaraan deze moet voldoen. Daarnaast wordt gedacht aan webdiensten gericht op specifieke toepassingsvelden en een actualisatie van de dataset vanuit een toepassingsveld, zoals de Monitor Kleinschalige Landschapselementen. Ten slotte wordt bekeken of op basis van de open dataset een app mogelijk is waarmee burgers actuele gegevens over individuele bomen kunnen melden (b.v. ‘omgewaaid’ of ‘eikenprocessierups’).

Boominformatie uit LiDAR-bestanden
Boominformatie uit LiDAR-bestanden

Publiekprivate samenwerking

Enkele medewerkers van Alterra hebben de afgelopen jaren expertise ontwikkeld in het ontlenen van boominformatie uit AHN2 en LiDAR bestanden. Dat, en de bovengenoemde ontwikkelingen, waren aanleiding om in 2012 een PPS op te zetten met  de IT-bedrijven Neo bv (focus: remote sensing) uit Amersfoort en Geodan bv, onder andere gevestigd in Amsterdam (focus:geo-ict). Doelstelling is de opzet van een open dataset 'Boomdata' te onderzoeken, in combinatie met een aantal te ontwerpen webdiensten voor specifieke toepassingsvelden. De webdiensten zijn bedoeld voor eindgebruikers en hun eigen werkprocessen. Ook wordt het idee onderzocht of de dataset geactualiseerd en verder verrijkt zou kunnen worden vanuit het gebruik in een toepassingsveld. Tenslotte wordt bekeken of op basis van de open dataset een App mogelijk zou zijn waarmee burgers actuele gegevens (b.v. “omgewaaid” of “eikenprocessierups”) over individuele bomen kunnen aanmelden bij de beheerder. Ook wordt een informatiemodel ontwikkeld als uitwerking van het item "Boom" in IMGeo, het informatie Model Grootschalige Geografie.

Beoogd resultaat

Resultaten zijn:

  • Voor de markt een demonstratieversie van het Open Databestand Bomen.
  •  Daarnaast zijn artikelen en congresbijdragen gepland over de ontwikkeling van de Open Dataset Bomen. 
  • Door dit project doen de deelnemende partijen ervaring op in niet-competitieve samenwerking.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Inventarisatie behoeften van de beoogde afnemers en de ontwikkeling van het informatiemodel Boomdata. 
  • Analyse van benodige infrastructuur en haalbaarheid, ontwerp van datamodel, database en services 
  • Realisatie van test- en demofaciliteit
  • Presentatie en rapportage (in 2013).

Activiteiten en Resultaten