Project

Oproep voor partners: Naar een autonome tuinbouw

Als vervolg op het project precisietuinbouw wordt de PPS (Publiek Private Samenwerkingsprojecten) Towards Autonomous Horticulture voorbereid. Het project heeft als doel tuinbouwsectoren voor te bereiden op een meer autonome wijze van voedselproductie. Waarbij sensoren, geautomatiseerde beslissingen en -acties leiden tot een duurzamere productie.

Tuinbouw (o.a.: glastuinbouw, boomteelt, vaste planten en bloemen, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen en bolbloemen en champignonteelt) kenmerkt zich door een hoge arbeidsinspanning en een hoge waarde per vierkante meter. Het is belangrijk de situatie op plantniveau in de gaten te houden om er een optimaal rendement uit te halen. Ook in het primaire proces van de voedselproductie neemt de druk op de arbeid toe.

COVID-19 toonde de kwetsbaarheid aan van de beschikbaarheid van arbeid in de voedselproductieketen. Arbeid moet ook steeds verder weg worden verplaatst (bijv. toename van Bulgaarse en Roemeense en inkrimping van Poolse werknemers) of voedsel wordt steeds meer buiten de landsgrenzen geproduceerd (bijv. toegenomen import uit Oekraïne, Rusland, Marokko). Dergelijke processen houden sterk verband met de demografische aanwezigheid van (goedkope) arbeidskrachten.

Gerobotiseerde autonome voedselproductie maakt het mogelijk om dichter bij de consument te produceren, onafhankelijk van de demografische aanwezigheid van arbeidskrachten. Het maakt voedselproductie veilig, reproduceerbaar, beter te volgen en te traceren en zorgt voor een continu proces van optimalisatie van een consumentgestuurde productiemethode.

Ons doel is om een samenhangend pakket van toepassingen te realiseren waarmee dit doel bereikt kan worden.

Aanpak

Wij zijn op zoek naar partners die willen bijdragen om samen met ons autonome toepassingen te realiseren. Partners kunnen bijdragen met Cash en In Kind (In Kind = Eigen inzet). Partners mogen uiteraard zelf de resultaten van het project toepassen en kunnen de Wageningse projectingenieurs aansturen. Er wordt uitgegaan van een 50-25-25 verhouding. Waarbij 50% subsidie wordt ingebracht door de overheid, minimaal 25% cash en een 25% In Kind bijdrage door de partners. Initiatieven worden gezocht binnen de volgende scope:

  • Projecten waarbij nieuwe locatiespecifieke sensorsystemen (van drone, sensornetwerken en mobiele voertuigen) de rol van menselijke be├»nvloeding en interpretatie overnemen, inclusief beslissingsondersteuning.
  • Projecten waarin mens en machine adaptief en interactief samenwerken. Mens en machine worden bij voorkeur op een mensvriendelijke manier ondersteund vanuit een expertsysteem.
  • Projecten waarin draagbare elektronica en innovatieve kleding bijdragen aan betere werkomstandigheden met betrekking tot klimaat, sociale interactie, kwaliteitsbewaking (boven kwantiteitsbewaking) of makkelijker en minder druk werken.
  • Verbeterde systeemintegraties waarbij de gebruikersinterface sterk vereenvoudigd wordt en andere IOT tools beschikbaar worden gesteld voor medewerkers en management.
  • Autonoom handelen (robotisering/actuatie) kan deel uitmaken van de PPS.
  • Ethische aspecten van datavalidatie en robotisering / mechanisering.
  • De PPP wil Retail organisaties aanmoedigen om bij te dragen aan projecten, aangezien zij de agenda voor duurzame voedselproductie in belangrijke mate kunnen helpen bepalen.

Uitnodiging tot samenwerking

Het consortium staat open voor deelname door bedrijven die actief zijn in de agri-food of de agri-food markt willen betreden. Hieronder vallen brancheorganisaties, eindgebruikers zoals telers(collectieven), tuinbouwtoeleveranciers, IT-bedrijven en hightech. Voor de meer verbeterde mens-machine interface worden ook de sociale partners uitgenodigd deel te nemen.

Als tegenprestatie voor de bijdragen en de in natura deelname aan het project, specificeren de partners de onderwerpen die zullen worden uitgevoerd. De kennis, algoritmes en IP kunnen direct binnen het eigen bedrijf worden toegepast (gebruikersrecht). We werken aan directe toepassingen die zo generiek mogelijk kunnen worden ingezet  (prototype stadium).