Project

Optimalisering MKBA systematiek

Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de onzekerheden van de schattingen van de monetaire waarde van natuur, veiligheidsrisico’s en reistijden door de verschillen en overeenkomsten van de wijze waarop deze waarde wordt ingeschat op systematische wijze in kaart te brengen en te vergelijken.

Daarnaast zal vanwege de toegenomen besluitvorming bij lagere overheden als gevolg van decentralisatie worden nagegaan hoe op regionaal of lokaal niveau wordt omgegaan met de waardering van natuur, reistijd en veiligheidsrisico’s. Hiertoe worden de theoretische bevinden getest en toegepast op lokale schaal.

In de literatuur zijn er veel studies over de waardering van natuur, veiligheid en reistijd, waarbij veel inschattingen zijn gemaakt voor de waardering. In het beleid worden regelmatig afwegingen gemaakt waarbij de baten van natuur veiligheid en reistijd een rol spelen. Echter er is niet of nauwelijks inzicht in hoeverre de inschattingen van de baten van natuur, veiligheid en reistijd in besluitvormingsprocessen tegen elkaar worden afgewogen. Baten van veiligheid en reistijd zijn in Nederland geaccepteerd, inschattingen van baten van natuur staan vaak ter discussie.

Aanpak en tijdspak

De vragen die centraal staan in dit onderzoek zijn:
  •  Welke fundamentele verschillen bestaan er tussen de waardering van natuur, veiligheid en reistijd? Denk hierbij aan het het onderscheid gebruiks- en niet-gebruikswaarde bijvoorbeeld.
  •  Welke verschillen zijn er in de methodieken die gebruik worden in de verschillende waarderingsstudies?
  •  Welke afweging is gemaakt om tot de keuze te komen om de baten van natuur wel te monetariseren, zoals bijvoorbeeld in Groot-Brittannië gebeurd?
  •  Welke informatie is beschikbaar in lokale besluitvormingsprocessen, welke informatie is gewenst en welke informatie wordt gebruikt?

Door middel van een literatuurstudie en interviews met experts willen we inzicht krijgen in welke (verschillende) elementen die een rol spelen bij de waardering van natuur, veiligheid en reistijdstudie en de redenen voor het verschil in acceptatie van waarderingsstudies voor de baten van natuur in Nederland en Engeland. Op basis van de resultaten worden een aantal expertsgeïnterviewd. Met behulp van twee casestudies waarin afwegingen tussen natuur, veiligheid en reistijd een centrale rol spelen worden redenen en randvoorwaarden expliciet gemaakt bij voorkeur studies uit Nederland en Engeland vanwege de verschillen in monetaire waardering van natuur.De Nederlandse casestudie betreft de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) onder de Nieuwe Waterweg waarvoor een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is uitgevoerd (www.blankenburgtunnelnee.nl/). Een vergelijkbare case in Engeland wordt gezocht.

Resultaten

De verworven kennis van dit project  stelt bestuurders en beleidmakers in staat om de discussie over economie en natuur (en de afwegingen ertussen) op een zakelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier te voeren. Het kan worden gebruikt in discussies tussen ministerie en planbureaus maar ook door lokale overheden bij besluiten waarbij een afweging met natuur een rol speelt

Een project-rapportage geeft :

  •  een beschrijving van de mogelijkheden binnen het Onderzoeksprogramma Effecten Infrastructuur (OEI) voor het monetair waarderen van veranderingen in natuur
  •  een beschrijving van de mogelijkheden voor het monetair waarderen van veranderingen in natuur, reistijd en verkeersveiligheidsrisico’s
  •  een overzicht van mogelijke welvaartsverandering door veranderingen in de hoeveelheid en kwaliteit natuur, reistijd en verkeersveiligheidrisico’s
  •  een verslag van twee lokale case studies

Daarnaast zal een artikel worden geschreven  voor lokale/ regionale besluitvormers bijvoorbeeld in het blad Binnenlands Bestuur.

Publicaties