Project

Overdracht kennissysteem weidevogels

Weidevogels zijn belangrijk binnen het Nederlandse natuurbeleid. Agrarisch natuurbeheer heeft daarbij een belangrijke rol. De Rijksoverheid houdt zicht op landelijke ontwikkelingen en zorgt voor eenduidige methodieken voor het komen tot kerngebieden. De afgelopen tijd is geïnvesteerd in kennis van ‘beheermozaieken’. Het ministerie van EL&I wil nu weten wat de mogelijkheden zijn voor het instellen van weidevogelkerngebieden, en de consequenties daarvan.

Doelstelling

Begin 2012 is een voorstel voor kerngebieden gemaakt. Samen met de provincies moet dit voorstel tot uitvoering gebracht moeten worden. Primaire doelstelling van dit project is het begeleiden van provinciale overheden en andere stakeholders (w.o. ANV's, terreinbeheerders) bij het uitwerken van weidevogelkerngebieden. Het gaat met name om het benutten van kennis en instrumenten die afgelopen periode zijn ontwikkeld om tot identificatie van kerngebieden te komen en tot planning van effectieve beheermozaieken. Ook wordt in een aantal pilotgebieden deze benadering concreet ter hand genomen. Bij het uitwerken van de beheeropgave in de weidevogelkerngebieden zal het kennissysteem Beheer-op-Maat worden gebruikt.

Beoogd resultaat

  • verslaglegging van het proces van kennisinbreng
  • de uitgewerkte planvorming per kerngebied
  • overzicht van de belangrijkste resterende knelpunten
  • aanbevelingen voor verdere acties om tot weidevogelkerngebieden te komen

Werkwijze

1.    Voorlichting, disseminatie ontwikkelde kennis en hulpmiddelen
Verzorgen van presentaties, publicaties voor stakeholders om het ontwikkelde gedachtengoed over het identificeren van kerngebieden en het realiseren van effectief mozaiekbeheer.
2.    Ondersteuning provincies  in gebruik tools voor nadere uitwerking kerngebieden
Provincies en andere organisaties wordt gevraagd in hoeverre zij gebruik willen maken van de ontwikkelde methodieken bij het concreet uitwerken van kerngebieden voor weidevogels. De ondersteuning bestaat uit:
  • Meedraaien in een provinciaal proces rond het uitwerken van weidevogelkerngebieden;
  • Opstellen van een leidraad om tot weidevogelkerngebieden te komen. De leidraad neemt ecologische aspecten als startpunt en behandelt vervolgens andere aspecten die bij het identificeren van kerngebieden aan de orde komen.
 3.    ICT-onderhoud BoM

Het kennissysteem Beheer-op-Maat is ontwikkeld voor het plannen en beoordelen van mozaiekbeheer, een onderdeel bij het invulling geven aan weidevogelkerngebieden. Onderhoud en benodigde aanpassingen zullen worden uitgevoerd.

Publicaties

Kerngebieden weidevogels en agrarische natuur; Ronde langs de provincies en het Rijk (2013): Henk ten Holt, Susan Martens en Dick Meman. Alterra rapport 245