Project

P-recovery

Als gevolg van de aanscherping van het mestbeleid in het vierde actieprogramma's van de nitraatrichtlijn, kan er minder fosfaat op landbouwgronden geplaatst worden en neemt het fosfaatoverschot in de vorm van dierlijke mest steeds verder toe. Via mestbewerkings- en -verwerkingstechnieken ontstaan mestfracties die beter afgezet kunnen worden zowel naar de akkerbouw binnen Nederland als buiten de Nederlandse landbouw (export buitenlandse landbouw en industrieën die behoefte hebben aan fosfaatrijke grondstoffen). Om te komen tot een duurzame verwerking dierlijke mest, die energierijk zijn en belangrijke nutriënten bevatten, is het van belang dat verwerkingsroutes verkend, ontwikkeld en geïmplenteerd worden, zodat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van het nationale mineralenoverschot.

Doelstelling

De hoofddoelstellingen van het project zijn:

  • Ontwikkelen van procesroutes voor de verwerking en afzet van de dunne en dikke fractie varkensmest.
  • Ontwikkelen van businesscases
  • Orienterende testfases
  • Presentatie de uitkomsten en bespreking mogelijkheden grootschalige implementatie met stakeholders en actoren
  • Evaluatie van de bevindingen en plan van aanpak voor mogelijke opschaling naar praktijkpilots via lab, pilot, demo, proeffabriek, uitrol.

Resultaten

Verwacht wordt dat met de uitkomsten van deze studie praktijk inzicht wordt opgedaan van de mogelijkheden om die producten te maken die daadwerkelijk verder verwerkt en afgezet kunnen worden buiten de Nederlandse landbouw.

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1: Opstellen van een projectplan voor de feitelijke verwerking van de dunne en dikke fractie.
Fase 2: UItwerken van consequenties voor de praktijk en benoemen potentiele pilots.
Fase 3: Meetings en afstemming.

Fase 4: Evaluatie.

Publicaties