Project

PPS Poultry4Food - AF-12048

Nederland is voor pluimvee wereldwijd een belangrijk productie‐en ontwikkelland. Ruim 70% van de Nederlandse producten wordt geëxporteerd. Nederland heeft een sterk ontwikkeld toeleverend bedrijfsleven (voeringrediënten en mengvoer, fokproducten, stalinrichting, mestbehandeling, broedmachines, vaccins en diagnostica, slachterijapparatuur, apparatuur voor verwerking van eieren etc.) Deze producten worden wereldwijd vermarkt. Verstering van ide internationale positie van het Nederlandse pluimveebedrijfsleven en een maatschappelijk geaccepteerde pluimveehouderij zijn de doelstellingen van deze pps.

De opgaven voor de gouden driehoek op het vlak van pluimvee zijn verdere uitbouw van de Nederlandse positie in het internationale veld (internationaal leiderschap) en een maatschappelijk geaccepteerde pluimveehouderij, inclusief eend en kalkoen. Daarvoor zijn innovaties nodig  op het vlak van voedselveiligheid en ‐kwaliteit, diergezondheid, dierenwelzijn, maatschappelijke acceptatie en inpassing in de omgeving. een hogere toegevoegde waarde. Het gaat om efficiënte productie van veilige en hoogwaardige producten (meer met minder, hogere toegevoegde waarde) en om versterking van de positie van het Nederlandse pluimveebedrijfsleven (inclusief toeleverende industrie) op de wereldmarkt (internationaal leiderschap).Onderzoek en kennisoverdracht zijn een belangrijk middel.

Met implementatie van kennis raakt het sectorprogramma direct aan het onderdeel Human Capital Agenda binnen het Topsectorenbeleid. Goede scholing is een randvoorwaarde voor het voortbestaan van de sector. Kennis uit dit programma wordt daarom actief overgedragen aan het groene onderwijs.

Het onderzoek leidt tot verbeteringen die in de pluimveeketen tot uiting komen. Het kan gaan om nieuwe toepassingen of aanpassingen in bestaande werkwijzen en om geheel nieuwe houderijconcepten, die in de markt tot waarde kunnen komen.

Penvoerder

Productschap Vee en Vlees