Project

Paarden in bloemrijke weiden

Kunnen half-natuurlijke, bloemrijke, soms ook brakke, graslanden in veengebieden in Laag Holland gezonde voeding leveren voor paarden? Op deze vraag van de Weidevogelgroep Eilandspolder, een groep vrijwilligers, die zich bezig houdt met weidevogelbescherming zocht de Wetenschapswinkel een antwoord.

Het aantal weidevogels is sinds 1990 drastisch gedaald. De vegetatie in de landbouw is een van de factoren die hierin een rol spelen. Intensievere samenwerking tussen boeren- en natuurorganisaties wordt gezien als de voornaamste oplossing om de weidevogelstand te bevorderen. Door het huidige beheer zijn de graslanden op paardenhouderijen in Laag Holland weinig soortenrijk. Het graslandbeheer lijkt meer op dat van een melkveehouderij omdat het erg gericht is op de grasproductie, terwijl uit literatuur blijkt dat gezonde voeding voor paarden prima samen kan gaan met hoge natuurwaarden. Paarden hebben namelijk baat bij kruidenrijke, laag productieve graslanden in veenweidegebieden voor hun eetpatroon en voedingsbehoefte. In Laag Holland lijken dus kansen te liggen om de natuurwaarden op paardenhouderijen te verhogen door het beheer aan te passen.

Kruidenrijk gras goed voor paard en weidevogel

Uit het onderzoek van studenten en onderzoekers blijkt dat het houden van paarden prima kan samengaan met het realiseren van hoge natuurwaarden. Schraal kruidenrijk gras sluit beter aan bij de voederbehoefte van het paard en vergroot de foerageermogelijkheden en vegetatiestructuur voor weidevogels aanzienlijk.

Zij geven de paardenhouders onder andere de volgende adviezen mee voor de omschakeling:

  • Het omschakelen van een koeienweide naar schraal grasland vereist een minimum aan bemesting, bij voorkeur alleen nog ruige mest in het voorjaar
  • Inkuilen of hooien bespoedigt verschraling van voedselrijk grasland door afvoer van nutriënten
  • Door perceelranden af te rasteren kan zaad van bloeiende grassen en kruiden gemakkelijker verspreiden, zodat de gewenste botanische samenstelling mogelijk sneller bereikt wordt

Lees meer over de mogelijkheden voor verandering in het beheer en de gevolgen voor de bedrijfsvoering van paardenhouders bij omschakeling in de factsheet.

In de praktijk

Deze resultaten zijn in de zomer van 2016 door ongeveer 24 paardenhouders meegenomen in de omvorming van graslandbeheer. Zij zijn in een netwerk in Laag Holland gestart met de omvorming.