Project

Partners gezocht: 'Naar autonome tuinbouw'

Als vervolg op het project precisietuinbouw wordt de PPS (Publiek Private Samenwerkingsprojecten) Towards Autonomous Horticulture voorbereid. Het project heeft als doel tuinbouwsectoren voor te bereiden op een meer autonome wijze van voedselproductie. Waarbij sensoren, geautomatiseerde beslissingen en -acties leiden tot een duurzamere productie.

De tuinbouw (waaronder: glastuinbouw, boomkwekerij, vaste planten en bloemen, fruitteelt, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen en bolbloemen en paddenstoelenteelt) wordt gekenmerkt door een grote inzet van arbeid en een hoge waarde per vierkante meterteeltoppervlak. Zaak om de situatie op plantniveau te volgen om de optimale prestatie er uit te halen. Tevens neemt de druk op arbeid toe in het primaire proces van voedselproductie.

COVID-19 toonde nog maar eens de kwetsbaarheid aan van de beschikbaarheid van arbeid in de voedselproductieketen. Ook moet de arbeid steeds verder weg gehaald worden (opmars Bulgarije Roemenië en krimp Poolse medewerkers) of wordt voedsel steeds verder geproduceerd (Opmars Oekraïne, Rusland, Marokko). Dergelijke processen hangen sterk samen met de demografische aanwezigheid van (goedkope) arbeid.

Gerobotiseerde autonome productie van voedsel maakt het mogelijk om dichter bij de consument te produceren, onafhankelijk van de demografische aanwezigheid van arbeid. Het maakt voedselproductie veilig, reproduceerbaar, beter te tracken en te tracen en zorgt voor een continue proces van optimalisatie van een consumenten gedreven wijze van produceren.

Ons doel is om een samenhangend pakket van applicaties te realiseren die ingezet kunnen worden om dit doel te realiseren.

Aanpak

We zijn op zoek naar partners die willen bijdragen om applicaties te realiseren. Partners kunnen bijdragen met Cash en In Kind (eigen inzet op de te ontwikkelen applicatie). Partners mogen de resultaten uit het project uiteraard zelf toepassen en kunnen met de eigen bijdrage sturing geven aan de Wageningse projectengineers. Er wordt uitgegaan van 50-25-25 verhouding. Waarbij 50% subsidie door de overheid wordt ingebracht, tenminste 25% cash door de deelnemende partners en een 25% In Kind bijdrage door de partners. Initiatieven worden gezocht binnen het volgende kader:

  • Projecten waarbij nieuwe locatie-specifieke sensorsystemen (vanuit(vanuit drone, sensornetwerken en mobiele voertuigen) de rol van menselijke invloed overnemen of ondersteunen, inclusief beslisondersteuning.
  • Projecten waarbij mens en machine adaptief en interactief samenwerken. Bij voorkeur worden mensen en machines vanuit een expertsysteem op mensvriendelijke wijze ondersteund.
  • Projecten waarbij wearable electronics en innovatieve kleding bijdragen aan verbeterde werkomstandigheden in relatie tot klimaat, sociale interactie, kwaliteitsmonitoring (boven kwantiteitsmonitoring) of makkelijker en minder belastend werken.
  • Verbeterde systeemintegraties waarbij userinterface in vergaande mate wordt vereenvoudigd en andere IOT tools voor medewerker en management
  • Autonome actie (robotisering/vormen van actuatie) kunnen een onderdeel van de PPS zijn
  • Ethische aspecten van dataficatie en robotisering/mechanisatie
  • De PPS wil graag Retail organisaties stimuleren om een bijdrage te leveren in projecten aangezien zij in belangrijke mate kunnen helpen de agenda te zetten voor een duurzame voedselproductie.

Uitnodiging om deel te nemen

Het consortium is open voor participatie door bedrijven die actief zijn in agrifood of toe willen treden tot de agrifood markt. Gedacht wordt aan brancheorganisatie, eindgebruikers zoals telers(collectieven), tuinbouwtoeleveranciers, IT bedrijven en hightech. Voor de meer verbeterde mens machine interface worden ook de sociale partners uitgenodigd om mee te denken.

Als tegenprestatie voor de Cash en In Kind deelname aan het project specificeren de partners de onderwerpen waaraan gewerkt gaat worden. De kennis, algoritmen en IP kan direct toegepast worden binnen de eigen onderneming (gebruikersrecht). Het project beoogd te werken aan directe applicaties die zo generiek mogelijk ingezet kunnen worden (prototype stadium).