Project

Perspectieven toekomstige data-uitwisseling

Het CEI houdt zich bezig met de efficiënte en effectieve verzameling, bewerking en beheer van databanken en presentatie van statistische gegevens over diverse activiteiten van actoren in de agrosector en het landelijk gebied in Nederland en daarbuiten. Door teruglopende budgetten wordt de efficiency van werkzaamheden in het verkrijgen van data voor wettelijke doeleinden steeds belangrijker. Tariefstijgingen in combinatie met budgetbeperkingen hebben de afgelopen jaren geleid tot minder beschikbare dagen per project. Daarnaast dient efficiencyverbetering bereikt te worden omdat bedrijven steeds groter, meer divers (bijv. verbreding, verdieping, meer varianten van producten) en complexer (organisatievorm, samenwerking, financiële constructies) worden en daardoor per uit te werken bedrijf meer tijd kosten.

De belangrijkste manier om efficiency te bereiken is om optimaal gebruik te maken van nieuwe technologie zoals het gebruiken van data die al ergens elektronisch is opgeslagen in plaats van het zelf intypen van gegevens. Daarom zijn activiteiten rond identificeren van elektronische bestanden, standaardisering van definities en van ontwikkeling technische standaarden voor elektronische uitwisseling steeds belangrijker.

Werkwijze en resultaten

Dit project bestond uit verschillende deeltrajecten. Het eerste deeltraject betrof een samenwerking met CBS over het gebruik van fiscale gegevens. Bij het CBS zijn databestanden aanwezig die zich goed lenen voor gebruik in het onderzoek. In dit project is samengewerkt met het CBS om te inventariseren hoe innovatief gebruik gemaakt kan worden van (fiscale) gegevens die bij het CBS aanwezig zijn. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met het CBS over de voortgang in de afstemming van registraties.

Het tweede traject betrof het doorvoeren van verbeteringen in werkwijzen in het (her)gebruik van gegevens in twee WOT CEI projecten. Voor het project prijsverzameling zijn verbeteringen doorgevoerd zodat gegevens uit het project Prijsverzameling geautomatiseerd herbruikbaar zijn in het project Actuele ontwikkeling. In het project Actuele Situatie is daarnaast het gebruik van spreadsheets vervangen door het maken van ramingen middels het Financieel Economisch Simulatiemodel.

Het laatste traject betrof het ontwikkelen van methoden om gegevens (uit meerdere projecten en vanuit meerdere (ook externe) bronnen) via highcharts te kunnen presenteren, het daadwerkelijk maken van de eerste 250 figuren en het beschikbaar laten komen daarvan op www.agrimatie.nl. Dit project heeft voortgebouwd op de ervaringen met de website voor “Duurzame landbouw in beeld” (DLIB).  Deze website is in 2011 opgezet omdat er alleen een omvangrijk rapport bestond waarin de gegevens al snel achterhaald zijn omdat de doorlooptijd om te komen tot een volledig rapport groot is en sommige gegevens daardoor op het moment van publiceren al verouderd zijn. Het voordeel van een website is dat er meer flexibiliteit is in het updaten van de informatie. Verder heeft een site als bijkomend voordeel dat gemakkelijk doorverwezen kan worden naar achtergrondinformatie, gehanteerde methodologie of bronnen en dat eenvoudiger verbanden tussen de verschillende duurzaamheidonderdelen aangebracht kunnen worden.

Publicaties