Project pilot biobased bekers, suikerriet, biobased bouwstenen voor plastics

Project

Pilot biobased bekers

In het kader van het overheidsbeleid 'Duurzaam inkopen' heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een pilotproject gedaan voor het inkopen van biobased koffiebekers. Wageningen UR Food & Biobased Research is gevraagd inhoudelijke ondersteuning te bieden bij deze pilot middels het uitvoeren van een overzichtsstudie naar disposable biobased koffiebekers.

Daarnaast is Food & Biobased Research verzocht om op een zo praktisch mogelijke wijze de pilot inhoudelijk te begeleiden. Deze begeleiding bestond uit het beantwoorden van vragen gedurende het proces maar ook het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen gedurende de pilot. De pilot is uitgevoerd bij de aanbesteding van de warme drankenautomaten in het nieuwe gebouw van de Rijksoverheid'De Resident' in Den Haag.

Handvatten bij inkoop/aanbesteding

Het te downloaden rapport dat als eindresultaat is opgeleverd, heeft als primaire doel een hulpmiddel bij de inkoop en/of aanbesteding van de verzorging van koffie in kantoorgebouwen te zijn. In het document is een negental praktische tips verwerkt. Dit zijn tips die in de pilot zijn meegegeven aan de beoordelaars van de offertes: professionals actief in facilitair management met beperkte kennis over biobased koffiebekers. Deze tips zijn apart verzameld in bijlage 2. De evaluatie van de pilot in hoofdstuk 7 geeft beleidsmakers bij de overheid handvatten op welke manier biobased inkopen in het algemeen en het inkopen van biobased koffiebekers in het bijzonder aangepakt zou kunnen worden.

In het rapport wordt allereerst een overzicht gegeven van belangrijke begrippen en definities gebruikt bij biobased producten (Hoofdstuk 2). Met het oog op het verwachte aanbod volgt  een actueel overzicht van beschikbare bekers inclusief een overzicht van aanbieders en kosten (Hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 geeft  nadere achtergrond informatie over de gebruikte grondstoffen en de herkomst van deze grondstoffen. In Hoofdstuk 5 een aantal nieuwe ontwikkelingen beschreven die naar verwachting in de nabije toekomst relevant worden. Omdat biobased inkopen vaak gerelateerd wordt aan duurzaam inkopen, worden in Hoofdstuk 6 de gerelateerde duurzaamheidsaspecten nader belicht. Hoofdstuk 7 bevat een evaluatie van de pilot en is met name bedoeld voor beleidsmakers.  In de hoofdstukken 8 en 9 tenslotte staat een samenvatting van gebruikte afkortingen en een aantal verwijzingen naar achtergrondinformatie over materialen, duurzaamheidsstudies, biobased inkopen en inkopen van biobased bekers.Bekijk het rapport Pilot Biobased Bekers, gepubliceerd in april 2015.