Project

Precisielandbouw

Precisielandbouw en AgroRobotica kunnen een grote rol gaan spelen bij verduurzaming van de landbouwproductie in Open teelten. Precisielandbouw draait om detectie, beslissen, uitvoeren en evaluatie. AgroRobotica is nauw gerelateerd aan precisielandbouw. Bij AgroRobotica ligt de nadruk op het automatiseren van teelthandelingen.

Om Precisielanbdbouw en AgroRobotica gangbare praktijk te laten worden, is veel technologieontwikkeling nodig, bijvoorbeeld op het vlak van detectie van heterogeniteit.

Robotisering, ontwikkeling van sensoren en beslisregels en ontsluiting van kennis zijn voorwaarden voor een systeemsprong naar nieuwe precisielandbouw met hogere opbrengsten en minder milieubelasting. Hiervoor zijn specifieke technologieën voor ‘detectie’ en ‘actie’ nodig.

Dit project levert nieuwe inzichten voor ziekte en onkruidherkenning, en voor veiligheidssystemen op autonome voertuigen. Daarnaast worden via webservices beslisregels - waar sensorinformatie in wordt verwerkt – beschikbaar gemaakt. De ontwikkelde kennis wordt parallel ingezet in het precisielandbouw project uit KB-thema Duurzame Agroketens.

Aanpak en tijdspad

In 2013 wordt in dit project gewerkt aan twee onderwerpen:

  • robotica en autonome voertuigen in open teelten;
  • ontsluiting van beslisregels voor precisielandbouwtoepassingen naar de praktijk.

Resultaten (beoogd)

Resultaten zijn:

  • Ontwikkelen en testen algoritmes voor veiligheidssystemen op autonome voertuigen (oktober 2013);
  • Vertaling beslisregels en kennis naar taakkaarten via webservices en Internet of Things (oktober 2013);
  • Een presentatie en publicatie op een wetenschappelijk symposium;
  • Input voor een wetenschappelijke publicatie in een ‘refereed’ tijdschrift;
  • Publicatie op www.precisielandbouw.eu.

Publicaties